1788 - Grøstadbråten brukskontrakt 

 

Follo pantebok 4, folie 295b.

 

Vi underskrevne og bekræftede kiendes og vit-

terliggiør at have med hinanden avtalt, indgaaet og sluttet følgende

BRUGS CONTRACT.

 

Jeg Lars Olsen Grøstad av Næsoddens hoved sogn, tilstaaer herved at have

skødet og fæstet, ligesom ieg herved skøder og fæster een under min ejende gaard

Grøstad under liggende plads Grøstadbraaten kaldet, til Aslach Christopher-

sen og hustru Marthe Tostensdatter for begge disses levetid paa følgende

vildkaar, som uryggelig skal holdes og efterkommes. 1, Skal Aslach Chri-

stophersen nyde til brug og beboelse som melt for sin og kones levetid pladsen

Grøstadbraaten, med underhørende jordvei, ligesom samme nu forefindes ind-

hægnet, samt en braatte, Lehnebraatten kaldet, hvis deelestrækning er saaledes:

delet tager sin begyndelse ved søndre Grøstad giærdesgaard, og følger samme

langs til en aas pynt, til Lehnebraate giærdesgaarden, hvilken braate

efter denne beskrevne strækning skal blive indhægnet til pladsens øvrige

jordvei. For denne eiedom betales mig i aarlig leje 6 rd skriver 6 rd

som Aslach Christophersen og hustru, naar ieg dem til arbeide er forlangende

hos mig tiener, mod gangbar dagløn, hvorudi avgifter decurteres, men efter

min og kones Marthe Olsdatters død betales huusleien med penge 6 rd. 2,

Bliver ieg udsat at sælge pladsen Grøstadbraatens huuse, skal Aslach Christopher-

sen og hustrue først tilbydes samme, naar de der derfor vil give, hvad ieg ellers av an-

dre kand blive buden. 3, Frie havn i gaardens skov og forhavn for 2de

kiør og 3 souger med sine lam, nyder han aarlig, ligemed  gaardens øvrige kreaturer.

Top, qvist og stub i gaarden skov, tillades ham at oprydde, men ei

viidere, hvad meere brændeveed hand behøver, forskaffes han sig hvor samme kand

erholde. Giærdes gaarden om pladsens ejendom, holdes hand selv uden nogen

betaling i hægnemæssig stand, dog den udfordrende giærdesfang at tages af gaar-

den Grøstads skov. 4, Naar ieg har nedfældet hvad biælketræer av gran

som ieg for mig finder tienlig i Lehnebraaten, skal det være Aslach Christophersen

uformaaet og uden nogen betaling, at needhugge det tilbagestaaende til sin egen

raadighed. Jeg Aslach Christophersen vedtager i alle deele forestaaen-

de med Lars Olsen indgaaede brugs contract og betingelser om pladsen

Grøstadbraaten med underhørende Lehnebraatens brug og besiddelse  for eieren og

kones levetid, og loven, hafue i alle dens ord clausuler og puncter at holde og

efterkomme, samt for øvrigt at opføre mig hørig og troe, som det en lejlending til-

kommer. Dets til bekræftelse eed av begge vores hænder og signatur i over-

værelse og undertegnede 2de vitterligheds vidner. Datum Grøstad den 22de novembr

1788. Lars L: O: S: Grøstad (segl), Aslach A: C: S: Christophersen Grøstadbraaten (segl)

Til vitterlighed for overværende underskrivere: Jensen, Røyem.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net