1785 - Størmyr skjøte og obligasjon 

 

 

Hans Engebretsen Røed, og

Hans Nielsen Biørnestad; begge boende i Westbye præ-

stegield; kiendes og vitterlig giør: at have solgt og avhændet, ligesom vi

herved, i kraft dette vort aabne brev, av frie villie og velberaad hue, aldeeles

sælger, skiøder og avhænder til velagte mand Anders Arvesen, en vores ejende gaard

nordre Hallangen i Froens annex og Aas præstegield underliggende plads Staar-

myhren kaldet, med tilliggende jordvei, skov og mark, saaleedes som samme er udviist og deelet op-

gaaet, hvorfor han efter vores mundtlige accordt, adnøjelig haver betalt mig den summa 250rd,

hvilke 250rd, han os adnøjelig erlagt og betalt haver. Thi skal ovennævnte plads og eiendom

med paastaaende inf- og udhuuse, følge og tilhøre kiøberen Anders Arvesen, hans hustrue og

arvinger som en sand eiendom, derav giørende sig saa nyttig, tjenlig og gavnlig som bæst viides

og lovlig skee kan, upaa-anket av os og vore arvinger, samt alle og enhver, hvorfore vi

indestaaer, som hiemmelsmand følgelig loven. Derhos skal indbemeldte pladses eier bestandig have

for sine kreature, frie havn av selve gaardens udmark og skov samt behøvende brændeveed

efter udviisning; ligesom han derhos har friehed til at opbygge et qværnebrug i den saakaldede

Saugfossen, men hvorimod vi og efterkommere forbeholder os i fornødent tilfælde at opsætte

dam nedenfor paa pladsens grund. J øvrigt vil det ankomme paa en skyldsætnings-

forretning, som kiøberen selv bekoster næste vaar optaget, og hvorunder deelet nøjere skal vorde

fastsat og beskrevet, hvad skatter og udgifter av den solgte eiendom bliver at udreede. Dets til

bekræftelse under vore hænder og signeter, i overværelse av undertegnede 2de vitterlighedsvidner;

hvorhos tillige attesteres, conformforordningen av 27de novbr 1775, at ingen kiøbecontract om

indbemeldte handel har været oprættet. Datum nordre Hallangen, den 1te martii 1785.

H: Engebretsen. Hans Biørnestad.

Til vitterlighed efter anmodning Gunder Pebberstad. Engebret Revhoug.

#Da indbemeldte kiøbesumma 250rd, er avkrevet paa Hans Røeds og Hans Biørnestads til mig ud-

stædde obligation: datt 26 januar: 1784, hvorved halve gaarden nordre Hallangen er pantsat; saa er

det jeg herved fraskriver mig panterætten til og udi den Anders Arvesen solgte eiendom. Christiania

ut supra. C. Bindrup. Denne herved solgte eiendom, er den 22de junii 1786, skyldlagt for

1 ½ Lp salt med bøxel og herlighed.            Bærøe.

 

Anders Arvesen boende i

pladsen Staarmyhren kaldet, som frasolgt halve gaarden nordre

Hallangen i Froens annex og Aas præstegield, giør vitterligt: at have til laans bekommet

av ungkarl Lars Olsen Torsæth, reede penge den summa 100rd, av hvilke 100rd, jeg ei

allene fra understaaende dato, svarer aarlig lovlig rente 4 pcto, mm endog capi-

talen igien at tilbagebetale efter et fierdingsaars foregaaende opsigelse som paa begge

siider er betinget. Til sickerhed for dette pengelaan pantsætter jeg herved med 1te og eneste prioritet

min ved skiøde under 1te martii 1785, ejende og paaboende plads Staarmyhren som forhen underlagt

halve gaarden nordre Hallangen, og som i følge een under 22de junii 1786 avholdt skyldsætnings-

forretning er skyldlagt for 1 ½ Lpsalt med bøxel og herlighed, hvilket skal være og forblive

creditor Lars Torsæth og arvinger et sickert underpant for capital, renter og i tilfælde om-

kostninger indtil samme i alle deele skadesløs er vorden tilbage betalt. Ligesom jeg og til

end ydermere sickerhed for creditor, har formaaet den dannemand Christen Olsen Kiendslie av Westbye

hovedsogn at indtræde som cautionist og selvskyldnere ovenpaa pantet, hvilcket han med din haands

underskrift og fortegning har vedtaget. Dets til bekræftelse under vore hænder og signeter i

overværelse av undertegnede 2de vitterlighedsvidner. Datum Staarmyhren d. 24 febr 1787.

Anders Arvesen.

Som cautionist og selvskyldner underskriver og forsegler. Christen Olsen Kiendslie.

Til vitterlighed som overværende ved underskrifterne og tilstaaelsen.

A. Thirud. Ole Børsum.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 213. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net