1785 - Ildjernet, skjøte på hus m. m. 

 

 

Jeg underskrevne Carl Svendsen Jld-

jernet, kjendes og vitterlig giør: at da det icke er mig muelig længere at

subsitere her, og nogle aars rentes udeblivelse av den til Hr conferenceraad

Muller skyldige obligationscapital; samt den gield jeg allerede er sat udi, foraar-

sager at jeg i tiide for icke at paaføre mig selv viidere uleilighed, maae av-

hende mine iboende huuse, hvorpaa ved 2de anstilte auctioner derover, intet bud

er skeed end icke for 500rd. Saa er det jeg har resolveret til at sælge og avhænde,

ligesom jeg herved i kraft dette mit aabne brev, av frie villie og velberaad hue, med

min kr hustrues samtycke, aldeeles sælger, skiøder og avhænder til kiøbmanden Sr

Henric Hoff, min paa øen Jldjernet, under Næsoddens hovedsogn eiende og beboende huuse

bestaaende av: 2de bygninger, indeholdende 3de stuer og 2 kammere, samt 3de overværelser

hvorudi 3de kackelovner og 1 jerntrommel, under disse huuser er 4 gode kieldere. Viidere

et bryggerhuus med bagerovn og een indmuret kaabber bryggerpande; een løe med

lade, et fæhuus og huggeskiul. Een søebod med loft og kornbinger, item 2de

brygge med bolværcker, ved huuserne ere anlagte 2de urtehaver, med frugttræer;

Derhos avstaaer jeg min havende brugs og beboelsesræt til halve øen Jldjernet;

for hvilket alt han efter vores mundtlige foreening afnøjelig har betalt mig den summa

575rd; for hvilcke 575rd, kiøberen indfrier den paa eiendommen hæftende og av mig til

Hr etatzraad Muller den 4de august 1780, udstædde obligation, stor 500rd, med resterende rente

75rd; Thi skal forbemelte huusebygninger, med al muur - og nagelfast jndreedning

samt viidere til og underliggende saaleedes som samme nu forefindes, samt med liige og

samme ræt jeg ejer, være og forblive kiøberen Sr Henric Hoff; hans hustrue og deres arvingers

sande eiendom, giørende sig derav saa nyttig, tienlig og gavnlig, som bæst viides og lovlig skee kand

upaa-anket av mig og mine arvinger, samt alle og eenhver, hvorfore jeg i følge loven indestaaer

som hiemmelsmand. Detz til bekræftelse under min haand og segl i overværelse av undertegnede

2de vitterlighedsvidner; Hvorhos tillige attesteres følgelig forordningen av 27de novbr 1775, at

ingen kiøbecontract angaaende indbemeldte handel har været oprættet. Datum Jldjernet

den 13de junii 1785. Carl C. S. S. Svendsen Jldjernet. Som kiøber H: Hoff. Til vitterlig-

hed som overværende ved underskrifterne: Lars L. A. S. Andersen Hoxmarck. Ole O. N. S.

Nielsen Hoelstad.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 147. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net