1783 - Håndtverkere i Nesodden 

 

Akershus stift 1783 Håndverkere,

 

I Næsodden:

 

Skræder:

 

No 1. Ole Larsen Rosenberg under Næsoddens Præstegaard.

     2. Christen Beckensteen under væstre Oppegaard.

     3. Ole Christophersen       Krudmøllen ibid.

 

Skomager:

 

Mons Jensen Blanckemyr under gaarden Krange paa Næsodden, fleere ere der ey, uden

nylig ankommen Bent Hansen under gaarden Kuaas og i Oppegaards bøygden er ingen

skomager, saa at almuen maae lade deres skomager arbeyde forfærdige

fra andre bøygder, endskiønt de giærne ønskede derved hos sig selv at kunde blive forsynet.

 

Snedker:

 

er allene Lars Jacobsen Munckerudbraaten, men giærne ønskede almuen at have ednu 1, og

dermed blev dette lille sogn fuldkommen tient.

 

Murmæstere:

 

ingen, skiønt samme behøves daglig.

 

Smede:

 

findes ey allene Niels Beckbraaten, for ræsten smide de fleste av bøndene selv

til deres fornødenheder.

 

Saaledes er alt forestaaende opgivet efter de mig fra lænsmændene og andre

medehlte underrætninger og jeg maae i øvrigt herved underdanig igientage mine forige

undskyldninger fordi dette har saa længe udeblivet.

Christiania den 9 augusti 1783.

C. Bukier.

 

Underdanig Pro Memoria

 

For at kunde med den mueligste fuldkomenhed besvare det

høye stiftets P:M: af 13d septbr  f: a: betræffende handværkerkerne

her paa Næsodden, vilde jeg ej stole paa den kunskab jeg har

om min meenighed, men har tillige indhentet medhielpernes

og de vittigstes blant almuen deres betænkning – dog hvor

langt kom jeg ej derved fra maalet! – Deres adskilte

meeninger, hvorj vendskab, interresse og en tilvænt frihed

talede, blive ubrugbare – Omsider maae jeg nu sande

indsluttede, med nogle underdanige andmærkninger.

1, Haandværkere som kunde finde lyst at boe her, burde

udstaae prøver ved sit laug i Christiania, for at hindre

de vranges critiqver.

2, Burde dem foreskrives taxter, at de ej skulde blive

for kostbare.

3, Maatte tage af bøygdens ungdom til deres lære-

drænge i handværket.

4, og ej opsætte tiiden for den som forlanger dem

uden de ere i arbeide hos andre.

 

Ligesaa sendes underdanig regnskabet over de sist be-

komne 80rd til høygunstig aprobation.

Forlængst var det vel afsendt, men ved en uheld

var det giennemvaad og besudlet lenge bliven

i baadførerens hiemme, saa det nu maatte ganske

omskrives.

Næsoddens Præstegaard den 5te febr 1784

Underdanig

T. Rosing.

 

Specification:

 

Over de i Næsoddens præstegield befindende

haandværkere i følge den fra fogden justiis-

raad Bukier indkomne fortegnelse:

 

Skrædere: Ole Larsen Rosenberg

                Christen Beckensteen Oppegaard

                Ole Christophersen under Krudmøllen

 

Skomager: Mogens Jensen Blankemyhr

                 Bent Hansen Kuaas

 

Snedker: Lars Jacobsen Munckerudbraaten

 

Smed: Niels Beckbraaten.

 

Underdanig betænkning:

 

Skræddere: behøves 2de paa Næsodden og 1 ved Oppegaard

                  af de ovenmeldte har Ole Christophersen fløtt

                  til Christiania, Christen Bekkensteen nedlagt haand-

                  værket, men Ole Larsen en seenfærdig og slett skredder

                  og ingen i deres stæd er her at foreslaae.

 

Skomagere: ligesaa 3. men Mogens Jensen Blanke-

                  myr er bødker og vil icke sye skoe.

                  Bent Hansen Kuaasstuen skal være en

                  temmelig god bonde skoemager.

 

Snedkere: behøves 1 ved hovedsognet og 1 i an-

                nexet, Lars Jacobsen Munkerudbraaten

                som boer i hovedsognet er baade duelig

                og hurtig.

 

Smede: behøves ligeledes 2de

            Niels Bekbraaten her i hovedsognet ere

            en god grov-smed.

 

Af disse 4 haandværker veed jeg ingen, uden

de opgivne, at anmælde, og af de fremmede

som vanker her paa sin profession – drister jeg mig

ej at udveelge.

Næsoddens præstegaard den 3 febr 1784.

T. Rosing.

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net