1780 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

Christen Schmidt, Biskop over Aggers-

huus stift; gjør vitterligt: at eftersom Berthe Maria Berner der herindtil

har haft udi bøxel den halve deel av Jldjernet, der er Opslo Bispestoel beneficeret agter at ind-

lade sig i ægteskab med Henrich Samuelsen, og derfor har ansøgt bøxelen til hannem overdra-

get; saa bøxler jeg hermed til fornævnte Henrich Samuelsen bemelte halve deel udi Jldjernet, hvilken

han sin livstiid maae nyde, bruge og beholde, saalænge han betaler alle derav gaaende kongelige

skatter i rætte tiid, aarligen inden den i loven bestemte tiid erlægger den sædvanlige avgift

med een rixdaler, og ingen til huuse andtager, uden jorddrottens minde, thi naar noget av

dette foreskrevne efterlades, da er denne bøxel aldeeles forbrudt; dernæst skal og overbemelte

Henrich Samuelsen, om han faaer i sinde at sælge sine paa Jldjernet havende huuse, forplig-

tet være, først at indhente jorddrottens samtykke dertil. Ved denne bøxelsæddels ting-

lysning betales 24 s. til Christiania Waysenhuus, da ellers bøxelen er til mig betalt efter

loven. Dets til bekræftelse under min haand og signet. Opsloe Bispegaard den 24de

februari 1780.                        C. Schmidt.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 584. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net