1779 - Ildjernet pantobligasjon 

 

 

Underskrevne Mathias Adamsen Jldjer-

net, gjør vitterligt, at ligesom min kjære søster Berthe Maria Berner

har tilbyxlet sig den halve deel av øen Jldjernet i Næsoddens præste-

gjeld, fornemmelig i den kjærlige hensigt, at hun kunde komme mig

og min broder med vores øvrige familie og smaae børn, som alle

ere og have været i hendes huus, til nogen understøttelse i vores fat-

tige omstændigheder, da vi ellers utvivlagtig maatte grebet til

betlerstaven, og bleven publicum til byrde; saa har meerbenævnte min søster Berthe

Maria Berner i samme godædige øyemærke tiid efter anden forskudt mig med

den summa 299rd, hvorfor jeg har indkjøbt een deel dansk smaae-last, da jeg igjen,

som borger til Christiania, og til handel berættiget, for egen gevinst og forliis udi

sælger, paa vilkaar, at jeg i avdrag denne mig forskudte capital maae være tilladt

at betale min søster Berthe Maria Berner saa lidt og meeget, som jeg kan avsted-

komme, hvorimod hun fremdeeles til denne min liden handels fortsættelse forskyder

og som een bestandig fond lader mig beholde capitalen 299rd, siden foran benævnte

smaaelasthandel er av den beskaffenhed, at jeg efter haanden som noget aarlig avkastes

forhandles, og avdrages min gjeld til hende, igjen trænger til at anmode hende om nye

forskudder, naar et andet partie last til næst efterfølgende aars udsalg skal indkjøbes.

Til den ende skal imellem os forfattes og holdes een ordentlig conto over bemeldte

min søsters mig gjorde forskudder, og hvad jeg til avdrag derpaa avancerer hende,

saaleedes, at man av samme regnskab ved hvert aars slutning kan have vished

for sig, at min søsters forskudder i dette tilfælde aldrig noget aar kommer

til at overstiige 299rd. Jmidlertiid, og paa det min søster Berthe Maria

berner for denne capital 299rd med sine lovlige renter kan blive fuldkom-

men betrygget, pantsætter jeg hende med 1te prioritets ræt all den danske

smaaelast av hvad navn kaldes kan, som av mig til udsalg enten allereede

er indkjøbt, eller herefter vorder indkjøbt og paa min søster Berthe Maria

Berners mig til dette brug laante bolværker og brygger i Jldjernet, er bestaaende.

Og ligesom bemeldte min søster, til ydermeere sikkerhed, lader denne hende pant-

sætte last med hendes paaslagne mærke betegne ; saa skal hun, som indbemeldt,

ikke alleene være panteberættiget i selve lasten hvor, den usolgt forefindes, men

end og i beløbet av sammes udbringende naar der av mig er bleven forhandlet,

indtil hun og arvinger for den mig forskudte capital 299rd med renter og om-

kostninger av mig og mine arvinger skadesløs er bleven fyldestgjordt. Til be-

kræftelse underskrives og forsegles denne panteobligation saavel av mig, som av

2de vidner til vitterlighed. Jldjernet den 14de julii 1779. Mathias Adamsen.

Til vitterlighed efter begjær underskrives: J. Abrahamsen. John Ruud.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 560. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net