1779 - Ildjernet auksjonsskjøte 

 

 

Jens Rummelhoff Bærøe, sorenskri-

ver over Folloug og auctionsforvalter sammestæds; giør

vitterligt, at aar 1778 den 4de decembris blev, paa ting-

gaarden Schydsjordet i Nordbye annex, offentlig auction

foretaget over Jacob Nielsen Øhlands eiede huuse paa øen

Jldjernet under Næsoddens præstegjeld beliggende, hvilke een

person navnlig Rasmus Jørgensen ved auction den 27de juli samme aar

avholdt i følge reqvisition fra dehr sorenskriver Jacob Aars og procurator Hans Gundelach,

som skifteforvaltere efter avgangne kiøbmand i Holmsboe, Gustavus Blom, av foregaaende

6te junii, vel havde ladet sig tilslaae, ved forfaldstiiden udeblev med betaling;

og blev da til auctionens fremme bekjendtgjort efterskrevne ved de forrige auctioner av reqvi-

renterne opgivne conditioner: 1, huuse-bygningerne med iværende jern kakkelovner

og kaabber bryggepande, samt 2de boelværker med viidere saaleedes, som samme

findes beskreven i auctionsplakaten, sælges med samme ræt og rættighed, som Jacob

Nielsen Øeland det forhen ejet haver, og da huusebygningerne strax kan tages til bebo-

else, saa staaer og samme fra tilslauget for kiøberens regning og risiko. 2, Da

der haves vis formodning om at den højstbydende tillige kan faae bøxel paa

den halve deel av øen Jldjernet, som forhen har været bortbøxlet til Jacob Nielsen,

og er Opsloe bispestoel beneficeret; saa skal kjøberen av huuserne ej være

forbunden at vedblive sit bud dersom dette skulle nægtes ham: dog maae han selv

for egen regning betale bøxelpengene til beneficiarius, og derom med ham accordere;

dog haver man og tilforladelig efterretning om, at bøxelpengene ikke vil overstige 30rd,

og hvad kjøberen i den henseende bliver foreenet om med beneficiarius maae han

betale, tillige med auctionsomkostningerne, og jncassationen liige med auctions-

salariet, samt stemplet papiir til auctionsskjødet og dets beskrivelse, og endelig

den resterende landskyld av halve Jldjernet, som Jacob Nielsen forhen har haft i bruug,

altsammen uden avgang i den virkelige kjøbesumma. 3, Tilslauget skal beroe

paa approbation av os, sorenskriver Aars og procurator Gundelach, som skifte-

forvalter i avgangne Gustavus Bloms sterboe, og skal kjøberen til den ende inden

3de uger eller i det længste een maanet fra auctionens dato faae efterret-

ning hvad enten hans bud kan antages eller ikke. 4, Kjøbesummen med

det viidere, som ovenmeldt, erlægges til Hr. sorenskriver Bærøe, 3de maaneder

fra dato; J hvis mangel han skal have ræt til, enten at sætte ejendommen til

nye auction paa kjøberens gevinst og forliis, eller og at indtale kjøbesummen

igjennem process og rættergang, i hvilket sidste tilfælde kjøberen og hans cautionistere

skal være forbunden at liide dom ved Christiania byetingsræt efter 8te dages

varsel uden laugdag. For det øvrige moddtager kjøberen huusebygningerne

med viidere i den stand det nu befindes, thi anderlædes sælges det ikke.

Hvorved indfandt sig med bud og overbud monsieur Henrich Tostensen Hoff, som

omsiider blev højstbudende med den summa 880rd, og derfor nød tilslaug: men da

dette anbud ej kunde antages, som mindre end hvad forbemeldte Rasmus Jørgen-

sen havde tilforbundet sig at betale; saa har Hoff, imod regres til denne første

men mangelhastige kjøber; tillagt forskjællen med 120rd. Altsaa, da nu monsieur

Henrich Tostensen Hoff har betalt disse et tuusind rixdaler, saavel som auctions-

omkostningerne, og til sognets fattige erlagt toe rixdaler, bliver han herved, paa

sædvanlig auctionsmaade, solgt og bebrevet ovenmeldte Jacob Nielsen Øelands ejend-

om paa øen Jldjernet bestaaende huuse nemlig: een hovedbygning med 2de jern-

kakkelofne udi, een siide dito indeholdende: een drængestue og et bryggerhuus,

hvorudi een indmuuret kaabber bryggepande, een stolpeboe, et fæe-huus og

een høelahde, samt een søebod med 2de lofterum og 2de boelværker, hvorav

han og hustrue maae, som deres sande eiendom, gjøre sig saa nyttig, tjenlig,

og gavnlig de bæst veed og kan lovgemæs, uden nogen anke eller paatale, hvorfore

dette skjøde skal tjene til fuldkommen hjemmel: overladende denne kjøber for egen

regning saaleedes, som got synes, at indtale fra Rasmus Jørgensen de kjøbesum-

men tillagde 120rd, i medhold av forestaaende conditioner. Til ydermeere hjemmel

for kjøbet underskrives dette skjøde tillige av dehr reqvirenter, hvilke og for kjøbe-

summens betaling behager herpaa at qvittere. Datum Berrigaard den 16de

januar 1779.- J. R. Bærøe. Jndbemeldte et tuusinde rixdaler ere be-

talt til os, som skifte commisarier i avgangne Gustavus Bloms sterboe, hvorfor qvit-

terer. Christiania den 20de januar 1779.- Jac. Aars. Hans Gundelach.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 550. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net