1779 -  

 

 

Jens Rummelhoff Bærøe, Sorenskri-

ver over Folloug og Auctions-Forvalter sammestæds; Gjør

vitterligt: At Aar 1778 den 4de Decembris blev, paa Ting-

Gaarden Schydsjordet i Nordbye Annex, offentlig Auction

foretaget over Jacob Nielsen Øelands ejende Huuse paa Øen

Ildjernet under Næsoddens Præstegjeld beliggende, hvilke een

Person navnlig Rasmus Jørgensen ved Auction den 27de Juli samme sted

Avholdet i Følge Reqvisition fra Dehr Sorenskriver Jacob Aars og Procurator Hans Gundelach,

som Skifteforvalter efter Avgangne Kjøbmand i Holmsboe, Gustavus Blom, av foregaaende

6te Junii, vel havde ladet sig tilstaae, men Forfalds Tiider udeblev med Betaling:

Og blev da til Auctionens Fremme bekjendtgjort efterskrevne ved de forrige Auctioner og Reqvi-

renterne opgivne ConditionerBygningerne med iværende Jern Kakkelovner

og Kaaber Brygge Pande, samt 2de Boelværker med viidere saaleedes, som Samme

findes beskreven i Auctions Placaten, sælges med samme Ræt og Rættighed, som Jacob

Nielsen Øeland det forhen ejet, og da Huusebygningerne strax kan tages til Bebo-

else, saa staaer og Samme fra Tilslauget for Kiøberens Regning og Risico. 2, Da

der haves vis Formodning om at den Højstbydende tilliige kan faae Bøxel paa

den halve Deel av Øen Ildjernet, som forhen har været bortbøxlet til Jacob Nielsen,

og er Opsloe Bispestoel beneficeret; Saa skal Kjøberen av Huuserne ej være

forbunden at vedblive sit Bud dersom dette skulle nægtes ham: Dog maae han selv

for egen Regning betale Bøxel Pengene til Beneficiarius, og derom med ham accordere;

Dog haver man og tilforladelig Efterretning om, at Bøxel Pengene ikke vil overstiige 90rd,

og hvad Kjøberen i den Henseende bliver foreenet om med Beneficiarius maae han

betale tilliigemed Auctions Omkostningerne og Incassationen Liige med Auctions-

Salariet, samt stemplet Papiir til Auctions Skjødet og dets Beskrivelse, og endelig

den resterende Landskyld av halve Ildjernet, som Jacob Nielsen forhen har haft i Bruug,

Altsammen uden Avgang i den virkelige Kjøbe Summa. 3, Tilslauget skal beroe

paa Approbation av os, Sorenskriver Aars og Procurator Gundelach, som Skifte-

Forvalter i Avgangne Gustavus Bloms Sterboe, og skal Kjøberen til den Ende inden

3de Uger eller i det Længste een Maanet fra Auctionens Dato faae Efterret-

ning hvad enten hans Bud kan antages eller ikke. 4, Kjøbe Summen med

det Viidere, som ovenmeldt, erlægges til Hr. Sorenskriver Bærøe, 3de Maaneder

fra Dato; I hvis Mangel han skal have Ræt til, enten at sætte Ejendommen til

nye Auction paa Kjøberens Gevinst og Forliis, eller og at indtale Kjøbe Summen

igjennem Process og Rættergang, i hvilket sidste Tilfælde Kjøberen og hans Cautionister

skal være forbunden at Liide Dom ved Christiania Byetings Ræt efter 8te Dages

Varsel uden Laugdag. For det øvrige modtager Kjøberen Huusebygningerne

med Viidere i den Stand det nu befindes, thi anderleedes sælges det ikke.

Hvorved indfant sig med Bud og Overbud Monsieur Henrich Tostensen Hoff, som

omsiider blev Høistbydende med den Summa 880rd, og derfor nød Tilslaug: Men da

dette Anbud ej kunde antages, som mindre end hvad forbemelte Rasmus Jørgen-

sen havde tilforbundet sig at betale; Saa har Hoff, imod Regres til denne Første

men mangelhastige Kjøber, tillagt Forskjællen med 120rd. Altsaa, da nu Monsr.

Henrich Tostensen Hoff har betalt disse Et Tuusind Rixdaler, saavel som Auctions-

Omkostningerne, og til Sognets Fattige erlagt Toe Rixdaler, bliver han herved, paa

sædvanlig Auctions-Maade, solgt og bebrevet ovenmeldte Jacob Nielsen Øelands ejende,

og paa Øen Ildjernet bestaaende Huuse nemlig: Een Hoved Bygning med 2de Jern-

Kakkelofner udi, Een Siide Dito indeholdende: Een Drængestue og et Bryggerhuus,

hvorudi een indmuuret Kaabber Brygge Pande, Een Stolpe Boe, Et Fæe-Huus og

Een Høe Lahde, samt Een Søeboed med 2de Lofte Rum og 2de Boelværker, hvorav

han og Hustrue maae, som deres sande Ejendom, gjøre sig saa nyttig, tjenlig,

og gavnlig de bæst veed og kan Lovgeenæst, uden Nogens Anke eller Paatale, hvorfore

dette Skjøde skal tjene til fuldkommen Hjemmel: Overladende denne Kjøber for egen

Regning saaleedes, som got synes, at indtale fra Rasmus Jørgensen de Kjøbe Sum-

men tillagde 120rd, i Medhold av forestaaende Conditioner. Til ydermeere Hjemmel

for Kjøbet underskrives dette Skjøde tilliige av Dehr. Reqvirentere, hvilke og for Kjøbe-

Summens Betaling behager herpaa at qvittere. Datum Berregaard den 16de

Januarii 1779.- J. R. Bærøe (LS) Indbemeldte Et Tuusinde Rixdaler ere be-

talt til os, som Skifte Commissarier i avgangne Gustavus Bloms Sterboe. Hvorfor qvit-

terer. Christiania den 20de Januarii 1779,- Jac. Aars. Hans Gundelach.-

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, folio 550a, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net