1776 - Ildjernet skjøte 

 

 

 

Jeg underskrevne Halvor Bendiche, kiender og

hermed vitterlig giør, at jeg, i følge hoshæftede kiøbe-contract, dateret 22de martz sidstl.

haver til Sr. Jacob Ohlandt Nielsen, solgt og afhændet, den halve deel udi øen Jldjernet, som

og hidentil ejet og beboet haver, med alle paastaaende huusebygninger, nemlig: een hoved-

bygning, hvorudi er 2de jern-kackelofner, een side-bygning, bestaaende af een drængestue

og et bryggerhuus, hvorudi er een indmuuret kaabber-bryggepande, een stolpe-boe,

een tverbygning af fæehuus og høelade, een søebod med 2 lasterum, og 2 boelværk-

brygger, og det for den summa 1500rd, hvilke 1500rd hand mig nu contant haver betalt, thi skal ovennæfnte

halve øe Jldjernet, hvorpaa jeg herved tillige overleverer hands højærværdige Hr. biskop Smidtes

bøxelsædel, dateret dags dato, tilligemed alle ovennæfnte huusebygninger, følge og tilhøre bemelte

Sr. Jacob Ohlandt Nielsen, som hands sande og ufravindelige ejendom, der dags dato staar rødiggiordt

til hands fulde og frie raadighed, hvorfor jeg skal være hands hiemmelsmand, som det sig bør efter loven.

Til bekræftelse under min haand og segl. Christiania, den 12te junj 1776. Halvor Bendiche.

 

Ved dette skjødes publication blev fornyet, een derom, mellem kiøber og sælger, oprættet kiøbecontract,

dateret 22de martz 1776. Skrevet paa vedbørlig stemplet papiir, eftter forordningen af 31te novb. 1775.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, 464b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net