1774 - Spro, skjøte og grunnseddel 

 

 

Jeg underskrevne Hans Nielsen, boende paa

gaarden Stoere Ruud i Næsoddens hoved-sogn, kiendes og vitterlig giør, at have solgt og

afhændet. ligesom jeg herved i kraft af dette mit aabne berev, aldeeles sælger, skiøder,

og afhænder, til min kiære søn Jens Hansen, mine ejende huuse i strandepladsen Sproe

under ovennævnte gaard Ruud beliggende, bestaaende af: een fiirelaftet stuebygning med

jern kackelofn udi, herhos et kiøcken med skorsteen, samt et fæehuus og et foerlahde,

alt med spoentag belagt, for den summa 30rd,- og da bemelte min kiære søn Jens Hansen

til adnøjelse Haver betalt mig disse tredive rixdaler, saa skal hand og arvinger herefterdags i mit

stæd være rætmæssig tilhørende ovenanførte huuse vaahning som een sand ejendom, giørende sig

deraf, tilligemed den grundstrækning som ere hand under dags dato meddeelt grundsæddel ud-

viiser, og imod den leje derudj findes anført, saa nyttig, tjenlig og gafnlig, som bæst viides

og lovlig skee kand, upaa anket af alle og enhver, hvorfor jeg i følge loven indestaaer som hiem-

melsmand. Datum, Ruud den 26de november 1774.- Hans H. N. S. Nielsen Ruud.

Til vitterlighed underskriver: C. F. Grønwold. H. P. Bay.

 

Jeg underskrevne Hans Nielsen, boende paa

gaarden Stoere Ruud i Næsoddens hoved-sogn, kiendes og hermed vitterlig giør, at

have stædet og fæstet, ligesom jeg hermed stæder og fæster, til min kiære søn Jens Hansen, den grund hvor-

paa de hans følgelig skiøde under dags dato bebrevede huuse Sproe kaldet, beliggende under ovenanførte

min beboende gaard Stoer Ruud er bestaaende, stræckende sig fra den nordre Sproe bugt østefter til

et højt bierg som er mærket med X, viidere derfra langs aasen sydvæstelig need til

vandet ved den søndre Sproekleven. denne grund følger da bestandig ovenanførte huus

eller dets ejer, saaleedes, at de i min gaards skoug skal aarlig have frie brændeveed

som tages af løvbrud, topper og vindfald, men ej at hugge noget træe fra roden

som til bielker eller anden last kand være tienlig. Herforuden haves frihed til i skoven kiærve

løvbrud 200de siger toe hundrede kiærv, samt frie hafn for sin creatur, imod aarlig grundlejes svarelse, til

mig og efterkommende ejere af forbenæfnte min gaard Stoere Ruud, 2rd 2 ort. Dog er herhos frem-

deeles reserveiret, frie passage need til stranden, og frie tompt ved strandkanten til laste oplæg for gaardens

ejere, hvilket ej maae videre end at denne bortfæstede ejendom bliver uden skades lidelse paa

ager og engeland. Paa denne maade maae benæfnte min kiære søn Jens Hansen, hands arvinger og efter-

kommende huuses ejer giøre sig indbemeldte grund saa nyttig og tjenlig som skee kand efter loven.

Dets til bekræftelse under min haand og seigl, i overværelse af 2de vitterlighedsvidner.

Datum, Ruud, den 26de novbr 1774.- Hans H. N. S. Nielsen Ruud. Til vitterlighed: Grønwold. Bay.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 403b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net