1774 - Sandbukten festeseddel 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 417. Sted: Follo sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO.

 

Jeg underskrevne Casper Michelsen, boende paa

gaarden Søndre Hallangen i Froens annex under Aas præstegield, kiendes og hermed

vitterlig giør, at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved stæder, lejer og fæster, til velagte Christen

Christophersen, een under bemt. min gaard henhørende plads Sandbugten kaldet /: hvis paastaaende huuse

forrige fæstemand og ejer Søren Olsen, ved skiøte under dags dato har solgt til ovenmelte Christen Chris

tophersen, og hvorved den før udgivne grund sæddel under 25de novbr. 1765, altsaa blive mortificeret :/ stræk

kende sig i brdde fra søen op efter til den faste aas, og i længden fra Kongskierret til et andet

skier norden for den til skibers fortøjning staaende furue liige ud for den nordre ende af

engen, alt ligesom samme i henseende til jord og engeland, endnu som beskreven er grændsen, har

vært brugt som pladsen Sandbugten. Af hvilken grund ovenmt. Christen Christophersen, hands

hustru, deres børn og efterkommende ejere af huuserne maa giøre sig saa nyttig og tjenlig som

de best veed, og derpaa opsætte saa mange andre huuse, brygger eller boelværker ud til søen, som

de til deres interesse for godt befinder. Desuden skal hand og have, i udmarken frie havning til

sine creature, gieder undtagen, samt fornøden brændeveed efter udviisning udi gaardens

skaug af topper og vindfald og til andet end brændeveed utjenlig: Hvorimod hand aarlig beta

ler som grunleje eller afgift, til mig eller hvem der herefter maatte blive ejere af min be

boede gaard Søndre Hallangen, 4 rd skriver 4 rd, og dermed være frie for ald viidere ud

gift, til gaarden eller dens ejere; Ligesom hand eller de ej heller skal være pligtig at ar

beide paa gaarden for dagleje; men skulle mangel existere med denne opfyldte betaling i

rætte tiid, da skal dette documente eller grundsæddel dermed være ophævet, og hand eller de dets

uden pligtig være samme at betale med [f…] forhøjelse under dom. Dog har jeg herhos som

grund-ejer betinget mig, conform loven, at om [.....] ejer af de paa pladsen staaende huuser

førend Christen Christophersen, eller andre, skulle blive til sinds at bortsælge, dertil

at have forkjøbs rættighed imod hvad fremmede vil give. Ligesom jeg forbeholder mig frie

og ubehindret vej til stranden hvor beqvemmest eragtes, og vej fra gammel tiid

været haver. J øvrigt vil det paaligge indbemt. pladses beboere, at have nøje opsigt

med hvad som kunde intenderes af een eller anden til min gaards præjudice, under

vedbørlig andsvar. Det til bekræftelse under min haand og seigl, i overværelse af

underteignede 2de vitterligheds-vidner. Datum, Hallangen Søndre, den 22de martz 1774.

Til vitterlighed efter anmodning: C. F. Grønvold. H. P. [Bry].    Casper Michelsen.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net