1774 - Alværn med Steilene, skjøte 

 

 

Jeg underskrevne og bekræftede

Ole Andersen Kiegstad, kiendes og herved vitterlig giør, at have

af frie villie og velberaad hue, samt med min kiære hustrues jasiende og sam-

tycke, solgt og afhændet, ligesom jeg herved, og i kraft af dette mit aabne

brev, aldeeles sælger, skiøder og afhænder, til den velagte mand Lars Pedersen

Møcherud af Næsoddens præstegield, min under gaarden Thoug i Næsoddens

præstegield, forhen underhørende, men følgelig contract med bemeldte gaards ejer

pr. dato 25de october 1764, fraseparerede og saaleedes mig tilhørende ejendom, som er

strandepladsen Alværen kaldet, med paastaaende huusbygninger, samt de hertil

underliggende fem øer eller holmer ved nafn Steiglerne, alt for den summa

50rd; og da jeg saaleedes for bemeldte ejendom har erholdet ald

rigtig betaling, saa skal afbemeldte Lars Pedersen, hands hustrue deres børn og

arvinger, herefter i mit stæd være ejendomelig tilhørende bemeldte plads Alfværen med liige

ræt som mig er skiødet af Ole Hansen Alfværen, af dato 16de juli 1772, og efter contracten at

svare Thougs ejere 4 rd: aarlig, til hvilken ende den omrørte contract hermed vorder kiøberen extrahe-

ret til efterretning, giørende sig i øfrigt af den solgte ejendom saa nyttig, tjenlig og gafnlig som

det viides og lovlig skee kand, upaa-anket af alle og enhver, samt frie for hver mands til

at paatahle i alle maader, da jeg for kiøbet indestaaer som hiemmelsmand efter loven. Dette

til bekræftelse under min haand og hostrøgte signetter. Datum, Kiegstad i Røgen, den 30te septr 1774.

Ole Kiegstad.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, 405b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net