1767 - Granerudstøen, skjøte på husbygninger 

 

 

Jeg Underskrevne Engebret Halvorsen, Boende paa Gaarden

Granneruud i Næsoddens Hoved-Sogn, Kiendes og hermed Vitterlig Giør, at have af frie villie og

Velberaad Hue samt med min kiære Hustrues viidende og samtycke Solgt og afhændet, Ligesom ieg Her

ved Aldeeles Sælger, Skiøder og Afhænder til Jens Corneliusen, min ejende og mig ved Skiøde af 29de

Augustii 1767 Bebrevede Huusebygninger paa Pladsen Granne[rud]stuen under bemelte Gaard Granneruud Belig-

gende, Bestaaende af 2de Stuer med Jern-Kackelofner udi, Kiøcken med Skorsteen, 1 Bryggerhuus

med Bagerofn, og 1 Fæehuus, samt 1 Love med 2de Lahder, tilsammen for den Summa 200 rd. Og som Hand

mig den fornefnte Kiøbe-Summa 200 rd Rigtig erlagt og Betalt haver, saa fraskriver jeg herved mig, Hustrue

og Arvinger All viidere Lod , Deel, Ræt eller Berættigelse at have til eller udi bemelte Huusebygninger, men

samme at tilhøre Ham, Hustrue, Børn og Arvinger til fuldkommen Ejendom, upaa-Anket af alle og

eenhver, hvorfor jeg i følge Loven forbliver een fuldkommen Hiemmelsmand. Dog Har jeg under

dette Sahl Reserveret mig, at Kiøberen overnevnte Jens Corneliusen eller Hvem hereffter maatte blive Ejer

af de bemelte Huuse, skal Aarlig udi Grund Leje til Gaarden Granneruuds Beboer erlægge 2 rd skriver 2 rd i

Penge og Fiire Arbeids Dage eller Een Halv Rixdahler. Detz til Bekræftelse under min Haand og

Seigl i overværelse af underteignede 2de vitterligheds vidner. Datum Granneruud den 4de Januarii 1773.

Engebret E. H. S. Halvorsen Granneruud (LS),- Til Vitterlighed effter Anmodning underskriver. H: Bay.

Ole O. A. S. Andersen Kaalstad.-

#

Jeg Underskrevne Jens Corneliusen, Kiendes og hermed vit-

terlig Giør: Rættmæssig Gield skyldig at være til Velagte Engebret Halvorsen, den

Summa 200 rd skriver 200 rd, hvoraf ieg forpligter mig Aarlig og i Rætte tiide, at Betahle

Lovlig Rente samt Selve Capitalen effter et fierding Aars Lovlig Opsiigelse, som paa Begge

Siider er Reserveret. Men paa det bemelte Engebret Halvorsen, Hands Hustrue, Børn og

Arvinger for dette Godvillige Penge Laan af mig og Arvinger kand være og blive betryg-

get til skadesløshed, Pandtsætter ieg herved med første og eeneste Prioritet, mine ejende

og mig ved Skiøde af Dags Dato Bebrevede Huusebygninger paa Pladsen Granneruudst uen under Gaar-

den Granneruud i Næsoddens Hoved Sogn beliggende, samt tilliige alle mine Løsøre Effecter af

saavel de jeg nu ejer som hereffter ejendes vorder, for fuldkommen som samme herudi Specifice

var anført; Hvorudi fornevnte Engebret Halvorsen skal være og blive skadesløs forsikret, indtil saavel

Capitaler som renter og omkostninger skadesløs er vorden erlagt og Betalt. Til end meere Be-

tryggelse for Creditor har ieg formaaet Anders Svendsen Ruudstad som Cautionist og Selvskyldnere

at indtræde, hvilket Hand med sin underskrift bekræffter. Dets til Bekræfftelse under min Haand

og Seigl i overværelse af underteignede Vitterligheds Vidner. Datum Granneruudstuen den

4de Januarii 1773.- Jens J. C. S. Corneliusen (LS). Som Cautionist og Selvskyldner Anders A. S. S.

Svendsen (LS). Til Vitterlighed underskriver H: Bay.   Ole O. A. S. Andersen Kaalstad.-

 

Kildeinformasjon: Pantebok Protokollnummer: I 3 folio 357a, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net