1772 - Alværn med Steilene, skjøte 

 

 

Jeg underskrevne Ole Hansen,

kiendes og hermed vitterlig giør at have af frie villie og velberaad hue, samt

med min kiære hustrues jasiende og samtykke, solgt og afhændet, liigesom jeg

herved, og i kraft af dette mit aabne brev, aldeeles sælger, skiøder og af-

hænder til den velagte dannemand Ole Andersen Kiegstad i Røegen sogn, min,

under gaarden Toug i Næsoddens præstegield, forhen underhørende, men følgelig

contract med bemelte gaarden Tougs ejer Thore Nielsen pr. dato 24de october 1764,

fra gaarden separerede, og saaleedes mig tilhørende ejendom, som er stranden pladsen Alvern kal-

det, med paastaaende huuse-bygninger, samt de hertil underliggende 5 øer eller holmer, ved

nafn Steiglerne, alt for den summa 94 rd skr: 94 rd, hvorved min til bemelte Ole Kiegstad, under

28de february 1765, udstædde pandte-forskrivelse, med capital, renter og videre omkostninger

er afgiort og betalt. Og da jeg saaleedes denne ejendom, har erholdet all adnøy-

lighed, saa skal afneste Ole Andersen Kiegstad, hands huustrue, deres børn, og arvinger heref-

ter dags i mit stæd, være ejendommelig tilhørende indbemelte plads Alvern med paastaaende huuse og

underliggende 5 øer Steiglerne kaldet, med liige og saadan ræt som jeg samme, følgelig oven

alligerede contract, ejet haver, og i særdeeleshed med den clausul, at de af denne ejendom særlig er-

ligger til gaarden Tougs ejere udi leje 4 rd sk: 4 rd: til hvilken ende den omrørte contract herved vor-

der kiøberen extraheret til efterretning, giørende sig i øvrigt af den solgte ejendom, saa nyttig, tienlig

og gafnlig, som bæst viides og lovlig skee kand, u paa-anket af alle og enhver, samt frie for hver

mand til og paatahle udi alle maader, da jeg for kiøbet indestaae som hiemmelsmand efter loven.

Dets til bekræftelse under min haand og seigl i overværelse af underteignede 2de vitterlighedsvidner.

Datum Alvern den 16de julii 1772. Ole Hansen. Til vitterlighed: C. P. Grønvold. O. Søerbye.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 337b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net