1767 - Hallangen fredlysning 

 

 

Eftersom jeg underskrevne Casper Michelsen, som eier

af gaarden Søndre Hallangen i Froens annex, tiid efter anden har maattet for-

nemme, hvorledes nogle understaaer sig, ikke alleene at drage fisk udi den saa-

kaldede Pollen, hvor denne herlighed mig tilkommer, men endog at øve hugst udi

min herunder hørende skoug; saa paa det ikke slige ildesindede personer skal

herefter undskylde dennem med uvidenhed, hvor og naar de enten attraperes eller

maatte oppedages, i henseende til de fornødne messures, jeg da agter, at bruge, og

som Christopher Ottersruud haver overdraget mig sin fiske-rættighed udi benævnte

Pollen, saavidt hans gaard tilligger, vil jeg herved have saavel min eiendom

som fiske-rættighed, inden tinge freedlyst til efterretning for alle og enhver

med tilkiendegivende, at saafremt nogen for eftertiden uden min tilladelse

skulle befindes, enten at have hugget, udi bemeldte min gaards skoug, eller og draget

fisk udi fornævnte min og gaarden Ottersruud tilliggende herlighed herudinden

omrørte Pollen, faaer de takke sig selv for all den uleilighed, deraf kan flyde,

saavel ved de motiver jeg vil iværksætte til min eiendoms conservation, som igien-

nem lov og ræt dennem til det yderste at see afstraffet. – Datum Søndre Hallangen

d. 15de julii 1767. Casper Michelsen.

 

Edtersom jeg underskrevne Michel Larsen, som eier af

gaarden Nordre Hallangen i Froens annex, tiid efter anden har maattet for-

nemme, hvorledes nogle understaaer sig, ikke alleene at drage fisk udi den

saakaldede Pollen, hvor denne herlighed mig tilkommer, men endog at øve hugst

og løvbrud udi min herunder hørende skoug; saa paa det ikke slige ildesin-

dede personer skal herefter undskylde dennem med uvidenhed, hvor og naar de

enten attraperes eller maatte oppedages, i henseende til de fornødne messu-

res, jeg da agter at bruge, vil ieg herved formeldte min eiendom inden tinge

freedlyse til efterretning for alle og enhver med tilkiendegivende;

at saafremt nogen for eftertiden uden min tilladelse skulle befindes, en-

ten at have hugget, og begaaet løvbrud udi bemeldte min gaards skoug, el-

ler og drage fisk udi fornævnte min gaard Nordre Hallangens tilliggende her-

lighed i omrørte Pollen; faaer de takke sig selv for all den uleilighed, deraf

kand flyde, saavel ved de motiver, jeg vil iværksætte til min eiendoms con-

servation, som igiennem lov og ræt dennem til det yderste see afstraffet. Datum Nor-

dre Hallangen d. 16de julii 1767. M. Larsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 188. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net