1767 - Granerudstøen, skjøte 

 

 

Jeg Underskrevne Elias Adamsen Kiendes og hermed

Vitterlig Giør at have af frie villie og velberaad Hue, samt med min Kiære

Huustrues vidende og Samtykke, Solgt og Afhendet, liigesom ieg herved Al-

deeles Sælger Skiøder og Afhender, til Velagte Engebret Halvorsen Grannerud

mine eyende Huusebygninger paa Pladsen Grannerudstøen, under

Gaarden Grannerud Beliggende, Beataaende af 2de Stuer med Jern

Kakkelovner udi, et Kiøkken med Skorsteen, Bryggerhuus med Bagerovn

og et Fæe Huus, samt een Love med tvende Lader, tilsammen for den Summa

249, og som Hand mig den fornevnte Kiøbe Summa 249 rd Rigtig er erlagt

og betalt haver, saa fraskriver ieg herved mig Huustrue og Arvinger

all viidere Lod Deel Ræt, og berættigelse at have til eller udi bemelte Huuse Bygninger,

men samme, at tilhøre Ham Huustrue Børn og arvinger til Fuldkommen Eyendom,

u paa Anket af Alle og eenhvær, hvorfore ieg forebliver Kiøberens fulde og faste hiem-

melsmand efter Loven. Dets til Bekræftelse under min Haand og Seigl. Og som ieg Hieridz1

Olsen Brataas forhen havde aftalt med Selgeren, om disse Huusers Kiøb, hvilken Aftahle siden

er Bleven Hævet, saa Declarerer ieg Aldeeles ingen Prætention at have dereffter nu, hvilket

ieg liigeleedes Bekræfter med min Haand og Seigl, Alt i overværelse af underteignede

vitterligheds Vidner. Datum Granneruudstøen den 29de Augt. 1767.- Elias Adamsen (LS)

Hieridz1 Olsen Brataas (LS) Til Vitterlighed J: Olsen Niels Pedersen.-

 

 

 

1, Mannsnavnet Gjerrits.

 

Kildeinformasjon: Pantebok, Protokollnummer: I 3 folio 215b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net