1766 - Søndre Pollen festeseddel 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 147b. pantebok Follo sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO.

 

Jeg underskrevne og bekræftede Willum Larsen

Hallangen, kiendes og herved vitterliggiør, at have stedt og fæstede liigesom ieg herved steder og

fæster til velagte Brynild Olsen og hustrue Gunnild Jacobsdatter paa deres levestiid, et stykke grund under min

eyende og beboende gaard Nordre Hallangen i Froens annex under Aas præstegield, der kaldes Søndre Pollen, og hvis stræk

ning er i længden langs Midelven 30 allen og i bredden fra denne elv og resten liigeledes 30 allen, hvorpaa de maae

opsætte fornødne huusebygninger og ellers deraf i alle tilfælde nyttig giøre sig som best skee kand og lovmedholdig

erachtes, imod at mig, eller gaardens efterkommende eiere svarer og betahler 1 rd siiger 1 rd, dog skal bemelte

Brynild Olsen og hustrue efter [.....] nyde til denne grund, frie havn udi ermelte min gaardeparts skaug, for

de creature hand formaaer at holde, samt deraf liigeleedes frie brændeveed, saa meeget maatte behøves alt for samme afgift

saa længe de enten begge eller een af dem lever. Dette til bekræftelse under min haand og seigle i overværelse af under

teignedende vitterligheds vidner. Datum Hallangen Nordre den 3de martii 1766. W. Larsen.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net