1766 - Grisebu, fredlysning strandgrunn og lasteplass 

 

 

Eftersom jeg Samuel Samuelsen Bastøe /: junior :/ har af

Anders Mognesen Griseboe, forpagted alle de under hands eiende gaard Lille-

Ruud med tilliggende Griseboe i Næsoddens præstegield, befindende strandetomter

og lasterumme, til min brug, nytte og afbetiening, følgelig een imellem os ind-

gaaed foreening; saa paa det ey  nogen, som maatte kunde finde forgott derpaa

at henlægge nogen last, eller andre effecter skal siige sig derom uvidende, finder

jeg for mig nødvendig, saavel inden tinge, som af kierkebakkerne, til alle og een-

hvers efterretning, ikke alleene herved at tilkiendegive saadant, men end og

denne min overdragne herlighed at freedlyse for ald tilføyende fornærmelse

ved selv tagne friehed, til belemrelse som melt i nogen maade; Til hvilken ende

andmodes og advares; saavel alle i almindelighed, som de herpaa tilfornnogen

last maatte have oplagt, i særdeeleshed, af de for eftertiiden endtholder sig fra aldslags

paalæg, enten vedekiørsel, drift eller flaadning, af hvad navn haves kand, saafremt

de ej vil underkaste sig vedbørlig tiltale efter mine fornødne messures tagelse, med

mindre derom tilforn af mig er accorderet nogen tilladelse; thi i vidrige tilfælde,

vil ieg i kraft heraf, have mig disse tomter og grunder eene og alleene forbeholden

uden nogens mindste deelagtig giørelse. Drøbach d: 16de julj 1766.-

                                                                                       S: Samuelsen Bastøe

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 159. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net