1765 - Utengen (av Hallangen), skjøte 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 135b. Sted: pantebok for Follo sorenskriveri.

 

Kiendes jeg underskrevne Brynild Olsen,

samt herved for alle vitterliggiør, at have af frie villie og velberaad hue, som ved min kiære

hustrues raad og samtykke, solgt og afhændet, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder til vel

agte Michel Larsen Hallangen, mine under hans eyendes gaard Nordre Hallangen eiende og paa hands ejende be

staaende plads og huusebygninger Udengen kaldet, beliggende i Froens annex under Aas præstegield, for hvilken hand

mig efter foreening [……] haver betalt den summa 20 rd skriver tiuge rixdahler curant; Thi skal førnefnte  huuse

bygninger bestaaende af, een stuebygning, et vedde skiul, een lade og et fæehuus, med ald sin muur og nagel

faste indredning, der som melt paa pladsen Udengen under gaarden Nordre Hallangen i Froens annex, er bestaaende her

efter følge og tilhører bemelte Michel Larsen, hands hustrue samt deres barn og arvinger, til fuldkommen

eiendom, med liige og samme rættighed, som da mig tilhørt haver, saa hand og da herefter maae giøre sig samme

saa nyttig, tienelig og gavnlig, som bæst viides og lovmedholdig skee kand, upaatalt af alle og eenhver, samt

upaaanked af mig og arvinger, hvorfore ieg forbliver deres trygge hiemmelsmand følgelig loven. Dette til

bekræftelse under min haand og seigl: undertejnede vitterligheds vidners overværelse: Datum Hallangen

Nordre den 26de septb=1765.                                         Brynild Olsen

Til vitterlighed Sr. Holm.                    Eschel Aslachsen.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net