1765 - Sandbukten festeseddel 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 134.Sted: pantebok for Follo sorenskriveri.

 

Jeg underskrevne Casper Michelsen kiendes

og vitterlig giør, at have stæd og fæstet, ligesom ieg hermed stæder, leyer og fæster

til velagte Søren Olsen, een under min eiende gaard Søndre Hallangen i Froens annex under Aas præ

stegield henhørende plads, Sandbuchten kaldet, strækkende sig breede fra søen og efter til den faste aas,

i længde fra Kongschiæret til et andet skiær nordenfor den til skibees fortøyning staaende furue, liige

ind for den nordre ende af engen, alt ligesom samme i henseende til jord og engeland inden disse beskrevne grænd

ser  har været brugt som pladsen Sandbuchten; Paa hvilken grund bemelte Søren Olsen allerede har be

gyndt at bygge, og maae herefter opsætte saavel nødvendige huuse, som een brygge eller boelværk du til

vandet, detsuden skal hand have havn i udmarken for sine creature giæder undtagen og fornøden bræn

deved af gaardens skaug efter udviisning af hvad topper og vindfald som i skaugen kand forefindes og til

andet end brændeveed utienlig, hvorimod hand aarlig betahler sin grundleye ellere huusmandelig afgift, 4 rd

skriver 4 rd og dermed være frie for viidere udgift til gaarden eller dens eiere ligesom hand ey heller skal være

pligtig at arbeide paa gaarden for dagleye. Men skulle hand udeblive med afgiftens betahling i rætte

tiid, da skal denne grund seddel dermed være ophøred, og hand dets uden pligtig være samme at betahle med

[f.....] forhøyelse under dom. Det til bekræftelse under min haand og seigl, og som stemplet papiir

ey er for haanden skal samme være vedhæftet førend tinglysning. Datum Hallangen den 25de novbr. 1765.

Herhos og end viidere betinget conform loven, at, naar de af Søren Olsen opbygde huuse, nogen sinde skul

le vorde af ham, hustrue, eller fra deres stærfboe, intenderet at bortsælge, da maae ieg, som grund

eier, have forkiøbs rættighed, og være nærmeste til at kiøbe frem for nogen anden, hvilket er een condi

tion som er omtalt til denne leye contracts opfyldelse. Datum et Supra. Casper Michelsen.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net