1765 - Hethøl leiekontrakt 

 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 135b, Sted: pantebok for Follo sorenskriveri.

 

Saasom jeg underskrevne Christopher Christensen

ey længere, efter opsiigelse vedbliver den hidentil af mig brugte og beboede plads

Hettholl under gaarden Digeruud: Saa haver Jens Kieldsen, som efter fleedføering med

sine sviiger forældre, nærværende tiid er gaarden raadig, til mig betalt, mine paa bemelte plads anvend

te bekostninger, efter opgivende reigning , med 37 rd 1 ort 8 s. Thi vorder herved for disse 37 rd 1 ort 8 s, kravesløs qvit

teret. Datum Hettholl den 19de novbr. 1765.       Christopher Christensen.

Casper Michelsen.            Ms. Larsen.

 

Vii underskrevne og bekræftede, kiendes og

herved vitterligiør at have med hinanden indgaaet følgende leye contract.

Jeg Jens Kieldsen tilstaaer at have, med mine sviiger forældre og fledføringer, for

mig gaarden Digeruud til brug og raadighed haver overladt, deres raad og samtykke, overdraget til vel

agte unge karl Christen Christophersen., een under denne gaard udi Froens annex beliggende plads Hetthull

kaldet, til beboelse og nyttiggiørelse, i den tiid og saalænge som mig gaarden Digeruud er raadig, med disse

vilkaar: 1. Pladsens huusebygninger, samt een dertil liggende eng, skal hand nyde og bruge med

hvis viidere af hands fader Christopher Christensen hidentil haver været brugt, samt med liige rætt

og tættighed uden modsiigelse. 2. Huuserne sætter ieg ved hands tiltrædelse du vedbørlig stand, men

herefter  skal hand være forpligtet samme, at vedliigegolde aaboeds føer, hvortil hand efter anmodning

skal nyde udviisning af gaardens skaug. 3. Skal hand af gaardens skaug ligeleedes have frie brændeveed

efter udviisning, samt frie havn udi gaardens udmark, for saa mange crearure, som af det paa plad

sen aflende foeder vinteren over kand fremføedes. Derimod svarer hand til mig: 4. Aarlig leye

efter foreening, som udi rætte tiid betahler med 8 rd. siger 8 rd. 5. Forskaf[f]er hand mig naar forlanges frie ferd

til at bortfahre med hvor maatte behøves, uden mindste betahling. og 6. Udi slaataanden skal hand anskaffe

mig een mand, som ieg dog selv for sit arbeide betahler. Jeg Christen Christophersen tilstaaer liigeledes

herved, at ieg paa forestaaende vilkaar og efter saadan foreening skal bruge og beboe pladsen

hetthull under Digeruud; Thi forbinder ieg mig, denne contract i alle sine puncter fra

min side siide at opfylde og efterleve. Dette til bekræftelse under vores hænder og signetter i overværelse

af underteignede vitterligheds vidner. Datum Digeruud den 19 novbr. 1765.

Til vitterlighed                           Christen Christophersen.          Jens Kieldsen.

       Ms: Larsen.                      Casper Michelsen,

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net