1765 - Garderbråten og Garder, lånebrev 

 

 

Jeg underskrevne  og bekræftede Joen Haagensen

kiendes og herved vitterlig giør, rætmæssig gield skyldig at være

til velagte Hans Halvorsen Garder, den summa 33rd 1 ort 16ss skriver tredive og

tre rixdr een ort og 16ss, som hand mig deels til føede og deels til klæ-

de og underholdning, for mig og hustrue med børn, laant og forstrægt

haver, hvoraf ieg forpligter mig at svare lovlig rente 5 procent aarligt

samt selve capitalen, efter et fierding aars lovlivlig opsigelse som paa enten

af siiderne forbeholdes, igien at erlegge. Men paa det bemelte Hans Hal-

vorsen Garder hands hustrue samt deres arvinger, kand imidlertiid en

skadesløshed være betrygget, pantsætter ieg herved med første og eeneste priori-

tet alle mine eiende løsøre effecter, saasom 3de kiør, 1 qvie 3 sauger en

kalv 3de griiser 3de gryder 1 melkeskab 1 liidet bord med stoel, 1 under-

dyne, 2de hovedlaug, 6 pr strielagen, 2de kiister, 1 bagstegang, 1 kornbøhle

2de stolpe sængestæder, 1 kolle ditto, eendel tønder og kar, samt andre

træe kiørreler af stort og smaat med hvis videre ieg enten nu eier

eller herefter eiendes vorde, hvilket alt paa pantemaade  skal være og

forblive et sikkert underpandt for benevnte capital med sine paa-

gaaende renter, indtil samme i alt mindste med meeste tillige

er vorden adnøyelig contentent og afbetalt. Dets til bekræftelse under

min haand og seigl i overværelse af undertegnede vitterlighedsvid-

ner. Datum Braaten under Garder d: 21de dec: 1765. Joen J: H: S: Haagensen

                                                                                         Garderbraaten.

Til vitterlighed efter begier

                                 Hans Blix. Ole Nielsen.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 159b. Sted: Follo sorenskriveri 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net