1764 - Ildjernet panteobligasjon 

 

 

                                                                                                          Jeg underskrevne Mathias Adamsen boen-

                              de i Ildjærnet ved Christiania kiendes og herved vitterlig giør, ret vitterlig gield skyldig at være

til Sr. Morthen Harboe paa Schiønhoug i Trøgstad sogn den summa 256rd 2 ort. Skriver toe hundrede halvtreedsinds-

tiuge og sex rixdaler toe ort courant klingende myndt, som hand mig laant og med forsikring her-

for at nu meldte Sr. Harboe for disse penge kan være betrygget, pandtsætter ieg ham med første prioritet alle mine

ejende og paa Ildjernets grund staaende huuse bygninger med iværende 4re jern kakelofne og ald anden muur og

nagelfast indredning, saaledes som de in alles nu bebygt forefindes, hvorudi ettermelte Sr. Morthen Harboe,

som melt, skal være pandte berettiget, indtil capitalen vorder udreedet og afbetalt. Imidlertiid svarer ieg af capitalen 5

procents rendte, ligesom og paa begge sider forbeholdes 6 uggers opsigelse, i tilfælde, at pengene endten [afkom]

tilbage, eller ieg finder leilighed samme at betahle. Til bekræftelse under egen haand og paatrygte signette, samt

til ydermeere securite for pandthaveren, haver jeg formaaet monsr Jacob Olsen Bendike med mig som cautionist og

selvskyldner at underskrive og forseigle, saaleedes at een for begge og begge for een indestaar Sr. Harboe og arvin-

ger for capital og rendter til ald skadesløshed, hvorom til vitterlig underbekræftes av monsieuer Svend Jusper

Luuning og Michel Dilling. – Datum Christiania d. 6te februari 1764. Mathias Adamsen.

Til vitterlighed efter begiær S. J. Luuning. Michel Dilling.     Jacob Olsen Bendike.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 90b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net