1764 - Alværn med Steilene og To gård, skjøter 

 

 

 

Kiendes jeg underskrevne og

bekræftede Ole Hansen, samt hermed vitterlig giør, at have

af frie villie og velberaad hue, samt med min kiære hustrues

villie og samtykke, solgt, skiødet og afhændet, ligesom ieg og herved aldeles sælger, skiøder

og afhænder til velagte Thorer Nielsen Storud min følgelig skiøde af dato 22de octobr

1754, eiende og til høerende gaard Toug kaldet, i Næsoddens præstegield beliggende der skylder

med bøxel og herlighed 10 Lp. salt og 2de høns Næsoddens kierke benificeret uden bøxel

hvorfra ieg dog ved contract af dags dato, for mig, hustrue og arvinger haver forbeholdt,

den under gaarden forhen liggende strandeplads Alvern kaldet, samt de 5 øer eller

holmer kaldet Steglerne; Men som hand mig for sielve gaarden med alle sine øvrige

eiendommer og herligheder, haver ædrueligt efter vores accordt og foreening, betalt den summa

480rd, skriver fiire hundrede og fiirsindstyve rixdahler courant, saa kiendes jeg

mig hustrue og arvinger herefterdags, ingen meere lod, deel ræt og berætigelsefrihed eller uden-

for benæfnte gaard Toug af sin skyld som meldt at have, men samme med alt sit til og un-

derliggende det være sig huusebygninger, ager, eng, skoug, mark, fiskevand og fæe-

gang, indtet i nogen maade undtagen af hvad nafn nævnes kand, uden den mig som

meldt reseverede eiendom, men alt andet som nu tilligger og med rette tillige bør,

skal i min stæd følge og tilhøere bemeldte Thorer Nielsen og hands arvinger til evindelig odel og

eiendom, giørende sig deraf saa nyttig, tienlig og forsvarlig, som best viides og lovmedholdig skee

kand, frie og frelst for hver mand til og paatahle, hvorfore ieg er og bliver een tryg hiem-

melsmand efter loven. Detz til bekræftelse under min haand og seigl i overværelse af un-

derskrevne vitterlighedsvidner. Datum den 25de octobr 1764. Ole Hansen.

Til vitterlighed efter begier. Anders Trygsen Huusebye. Peder Joensen Bacher.

 

Vii underskrevne og bekræftede kiendes

og vitterlig giør at have med hinanden indgaaet følgende con-

tract, nemlig: Jeg Ole Hansen har ved skiøde af dags dato

solgt og afhændet til velagte Thorer Nielsen Storuud, min eiende gaard i Næs-

oddens præstegield, skyldende 10 Lp. salt med bøxel og herlighed, samt 2de høns Næsoddens

kierke uden bøxel beneficceret, for den summa 480rd, men derhos forbeholdt mig, den hid-

indtil underliggende strandeplads Alvern kaldet med paastaaende huusebygninger, samt

de 5 øer eller holmer Steiglerne, som alt fra kiøbet er exciperet paa de vilkaar at

samme herefter, saaleedes som nu befindes, og med liige rætt og rættighed gaarden forhen

haft haver, hvortil hører frie brendeveed i skougen, af topper vindfælder og roet, skal blive

een yryggelig og sand eiendom for mig hustrue og vores arvinger, imod at vi deraf svarer

leie til gaarden aarlig med aatte og førgetyve skilling; Men skulle vi nogen tiid

vorde sindet denne vores forbeholdne eiendom at bortsælge, da skal gaarden Tougs eiere vel

have forkiøbs rettighed; men naar de ikke sig ved kiøb vil befatte efter giørende tilby-

delse, staaer til og frit for til fremmede samme at afhænde, dog ikke

uden med betingning, at deraf da i stæden for de benævnte 48 s. , svares af det sammes

kiøber, aarlig fiire rixdahler. Og maae gaarden Tougs eiere hverken af mig huustrue

og arvinger eller hvem pladsen efter os bliver eiende, ingen præjudice eller hinder til [mig]

udi samme gaards tilhørende fiskerie omkring og ved pladsen Alværn samt berører bemeldte øer

Steiglerne, da samme herlighed ingenlunde fra kiøber er exciperet. Med saadan udgang,

foreening og accordt tilstaaer jeg Thorer Nielsen Storuud, at have kiøbt gaarden Toug

forbinder altsaa mig og arvinger samt efterkommere samme i et og alt opfylde og efter-

leve; til hvilken ende denne contract af os begge er udstæd under vores hænder og signet-

ter i overværelse af underskrevne vitterlighedsvidner. Datum Toug den 25 octobr 1764.

Ole Hansen. Thorer Nielsen Storuud.

Til vitterlighed som overværende Anders Trygsen Huusebye. Thorer Nielsen Storuud.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 106b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net