1756 - Møkkerud, delingsforretning 

 

 

Vii underskrevne og bekræftede. jeg

Ole Larsen og ieg Aslach Baalsen, som eiere af gaar-

den Møcheruud i Næsoddens præstegield. kiendes og herved vitterliggiør

at have i nærværelse af de 4re velagte eedsorne laugettesmænd: Lars Guld-

biørnruud, Svend Muncheruud, Hans Kopperud og Hans Roxruud, med hinanden

i alt venlighed opgaaet og fastsadt saadan skiældne og deele, imellem

vore eiende halve parter udi berørte gaard, til efterretning for os og

vores arvinger. 1te: Hvad ager og engeland betreffer, da bliver deelet

der imellem een kiørevej, som tager sin begyndelse ved det nordvæstre

af gaardens fæehuus, og ender ved pladsen Ødegaarden kaldet, hvad heraf

ligger paa den søndre siide tilligemed berørte plads, tilhører mig Aslach

Baalsen, og hvad som paa den nordre siide er beliggende tilligemed plad-

serne Langebache og Qværnstuebraatten samt derunder henhørende ud-myhr

bliver min Ole Larsens eiendom. 2det: Andgaaende huusebygningerne: der-

af tilhører ieg Aslach Baalsen den nordre stue, hvilken dog efter begge

eiere samtahle skal forfløttes og sættes paa et bædre belejlig stæd, som tilige-

med nye stald og fæehuus bliver pro qvota bekostet, eenhver af os lige meget,

herforuden tilkommer ieg Aslach Baalsen til eienddommelig brug, den nor-

derste lade med halvparten udi loven samt bryggerhuus, kiølne og svii-

nestald, item heele loftet over stolpeboen, hvorimod ieg Ole Larsen eier

den søndre stue med svahle og kione, den nu paa gaarden staaende stald

item fæehuus samt søndre lade med 2de skykker og den underste stolpe-

boe, saa og halve parten udi loven, bryggerhuus, kiølne og sviinestald,

samt huggeskiulet alleene tilhørende, og 3die: betræffende skougen, da

begynder deelet paa høyden af den saakaldede Schochlebrot-veien oven-

for klevet ved Angnor deelemerke, hvor merket blev i een gran,

siden derpaa nordefter, liige til den almindelig veje ved Giøfielddee-

let oven for hørdet1 tæt ved et sand diike hvor merke atter blev sadt

i een gran, og ellers imellem paa denne strækning ligeleedes teignet

til efterretning i een brogete graan; Hvad heraf ligger paa den

østre siide tilhørere mig Aslach Baardsen og den væstre mig Ole Larsen,

samt 4de: et støkke skaug kaldet Braanen, hvilket imellem os er saaleedes

afdeelt, at den væstre part af deelestrækningen, som tager

sin begyndelse ved hiørnet af een plads Langebachens tilhøren-

de giærdesgaard paa sammes nordre siide staaende hvor

een gran blev merket, og ender i liige linnie nord-

væst udi een fuurue ved Fuuruemoenmyren, som lige-

leedes med X blev teinet, tilhører Aslach Baalsen og den

østre Ole Larsen. Eendelig 5te: af hæstehaugerne, er ieg

Aslach Baalsen først alleene tilhørende den saakaldede Giø-

fieldbrotten som grenser hen imod gaarden Giøfield, dernæst

den væstre part af den østre hæstehauge, hvor deelet begyn-

der i den søndre ende af samme hvorhelst merket blev sadt

i een bierk, og ender i nordøst langs aasen til ligeleedes et bierke

[borike2]træe som til efterrætning er bleven teignet. Hvil-

ket forestaaende deele, skiældne og sytte, vi samtlig herved

forpligter os paa begge siider ubrødelig at holde og efter-

leve, uden nogen anke af os og vores arvinger, som bekræf-

ter og stadfæster med vores  hænders underskrift og signetters

hostrøkkelse, i overværelse af foran benefnte 4re velagte

dannemænd, som venlig omeder at ville med os til vitter-

lighed underskrive og forseigle. Datum Møcherud den 4 no-

vembr: 1756. Aslach Baalsen.   Ole Larsen.

Til vitterlighed efter begiær, som overværende ved deele-

strækningens opgang og udviisning.

Hans Kopperud. Lars Guldbjørnruud. Svend Muncheruud. Hans Størrud.

 

1, kan være høidet, kan også være avledet av ordet hynd eller hønd som er

   et gml. ord for en avlang sittepute, i denne sammenheng brukt da som

   beskrivende navn: Høndet på en del av eiendommen.

2, borike=buddike: tønne eller krukkeformet.

 

Kildeinformasjon: Pantebok: I 2, f. 216 og 216b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net