1749 -  

 

 

Kiendes Jeg Underskrevne

og bekræftne Ole Baalsen Agnor af Næsoddens Præstegield, og her-

med for alle vitterlig giør: At ieg af frie villie og velbetænkt

Hue, samt med min Hustrues Raad og skyndtelse, haver Soldt

og Afhendt, saasom ieg og herved fra mig og mine Arvinger sælger

og Afhender min ejende gaard Møcherud kaldet, i Næsoddens

Hoved Sogn beliggende der skylder med bøxel og herlighed 12 ½ lp Salt

samt sicker bøxel Rættighed over ald  Gaarden 1 Skp 9 ½ lp Salt og

det til min Kiære Sviger Søn, Ole Baalsen Agnor*[*skal være Ole Larsen] Sold-

at ved velbaarne Hr. Major Rummelhoffs Compagnie, som

derfor, efter sluttet Kiøb og accordt Fornøyelig haver betalt

mig den Summa 400 rdr Skriver Fiire hundrede Rixdaler

Courant, thi maa hand og i min Stæd, Eje, nyde, bruge og

beholde denne Gaard Møcherud af sin benefnte Skyld 12 ½ lp

Salt med bøxel samt bøxel over Ald Gaarden 1 Skp 9 ½ lp Salt

som een Evindelig og ugientackelig odel og ejendom hvortil ieg

Kiendes fra mig og mine andre Arvinger, for denne dag og her-

efter, ej at have mindste Lod, deel Rætt eller berettige-

se, men at benæfnte Ole Larsen med Hustrue og Arvinger

maae giøre sig samme med alle de dertil havende

Pertinenter af Huuse og Vaaninger, Ager, Eng, Skaug og March

Fiskevand og Fæegang til Fields og Fiære, indtet i nogen

maade undtagen, af hvad der nu tilliger, af Arildz

tiid tilliget haver og med Rætte tillige bør, saa nyttig tienlig

og Gafnlig som bæst viides og Lougligst skee kand, upaatalt og

uigienløst af mig eller nogen af mine Andre Arvinger; til

Hiemmel herfor, extraderer ieg Hannem, herved mit, paa denne

Gaard i hændehavende Skiøde dat. 5 Oct. 1729. Samt i vidrige

tilfælde indestaaer for Kiøbet efter Lovens betydende; Dets

til bekræftelse under min eegen Haand og Hostrygte Signette,

Samt til vitterlighed haver og Formaaed velagte Hans Erich-

sen Fladebye og Svend Carlsen Berger med mig at underskrive

og Forseigle. Datum Agnor den 31te Martj 1749.- Ole Baalsen Agnor (LS)

   Til vitterlighed efter begiær,-

  Hans Fladebye (LS)      Svend Berger (LS).-

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 439b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net