1749 - Ildjernet, Berthe Bastiansdatter lånebrev 

 

Kiendes Jeg Underskrevne Berte

Bastiansdatter, Avgangne Ole Gabrielsen Ildjernets

efterladte Enke og hermed for alle vitterlig Giør

Rætt vitterlig Giæld at være skyldig til Monsr Jørgen

Hansen i Waterland udi Christiania Boende den Summa

50rdr Siger 50 rdr, som hand mig med min Laugværge Pro-

urator og underFoeget Monsr Nicolay Hertzuges villie og

Samtykke efter min venlige begiær udi Reede Penge

Laant og forstregt, til at indkiøbe tømmer for

og lade opbygge Nye Huuse Bygninger paa Ildjernets

øes grund som er Christiania Bispestoel Benificeret eftersom

de forrige staaende Huuse paa Skiftet efter enken Sahl:

Mands forhen hafde Hustrue Anne Maria Saxesdatter og

min nu sidste afdøde Sahl: Mand Ole Gabrielsen ved

Offendtlig Auction bordtsoldte til mine Creditorers Af-

betaling og den Kiøbende Huusene fra Øen og Grunden efter

Auctions Conditionene skal bordtfløttes. Thi Pandt-

sættes herved bemelte Monsr Jørgen Hansens forommeld-

te af mig [nu] opbyggende Huuse Bygninger paa Ild-

jernets øes grund tilligemed hvad Løsøre jeg end-

nu maatte Eie eller Herefter er eller bliver Eiendes

af Hvad Nafn Næfnes kand hvorudi Monsr Jørgen Hansen

og Arvinger, for dette sit Pengelaan er og skal være

og blive fremfor alle andre første Prioriteret tillige-

med udi min bøxel Rettighed forsikret saa vidt Jeg

dertil, er eller kand være berettiget, indtil Hand og

Arvinger for Capital med paagaaende Aarlig Rendter

skadesløs Afbetalt vorder, og imidlertiid at skee Eet

fierding aars opsigelse paa enten af siidene naaer

Capitalen ædskes eller skal betales. Til end yder-

meere Sikkerhed for Creditor Jørgen Hansen haver

ieg formaaet Hans Halvorsen Grannerøe paa Næsodden

boende som Cautionist for dette Krav med mig at inde-

staae og være andsvarlig til skadesløshed i alle

maader udi hvilken henseende Jeg Berte Bastiansda-

tter og Cautionist Hans Halvorsen Grannerød med Enkens ...

(Resten av dokumentet er desverre gått tapt!)

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo, Protokollnummer: I 1, f. 464b

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net