1748 - Fjeld 

 

 

I den Hellige Trefoldigheds Nafn Haver vi

underskrevne Karen Jacobsdatter som Moder paa den eene

og Hans Biørnsen, som Søn paa den Anden Siide, Sluttet

og indgaaed følgende Contract eller foreening:

Jeg Karen Jacobsdatter Enke efter Afgangne Biørn Jen-

sen, Kiendes og hermed vitterlig giør, at som ieg formedelst

store Alderdom og Skrøbelighed ikke til bruug og beboel-

se kand vedblive Gaarden Field udi Næsoddens Hoved Sogn

som mig ved Kiøbe Brev sub dato 21 decbr 1736, er Hiemblet,

saa Haver ieg paa grund af Lovens 5te bogs 1 Capitul 9 ar-

ticuls af frie villie og velberaad Hue, saavel som med

min andtagne Laugværge Jens Michelsen Svestad og

mine Myndige Arvingers Raad og Samtykke indgivet

mig til min Kiere og eeniste Søn Hans Biørnsen, saa-

vel med alle mine ejende Løsøre Midler af hvad Nafn

Nevnes Kand som ogbemelte Gaard Field derefter Ma-

tricoulleres udvisende Skylder 5 lispund Salt med Bøxel og Her-

lighed over 5 lispund meere, Christiania Rectoratz Allernaa-

digst Beneficeret hvorpaa Ham og, under dags dato er

meddelt et Lougligt Skiøde og det paa efterskrevne Condi-

tioner: Først at Hand til sinne medarvinger samt

mine Børn og Børne Børn i Stæden for den Arv de efter min

Dødelige Afgang kunde vente sig Betaler den Summa

124rdr Saaledes: 1: Afgangne Siri Biørnsdatters

med Ole Amundsen Hasle i Ægteskab Aflede 2de Døttre

Rangnild og Marie Olsdøtre eenhver Halv tred-

sind tyve og tre Rixdaler. 2det Afdøde Mari Biørns-

datter med Ole Pedersen Løes i Ægteskab aflede 4re Børn

Tore, Marie, Berte og Aaslof Olsdøtre enhver tyve

og Sex Rdr Toe Rigsort. 3de Eli Biørnsdatter Enke

efter Jens Nielsen Hasle Et Hundrede og Sex Rixda-

ler, Og 4de Anne Biørnsdatter Gift med Peder

Nielsen Gullerud Ligeleedes Et Hundrede og Sex Rix-

daler, hvilke 4re Søsterloder og Gave naar tillægges

Ham een Broderlod Toe Hundrede og Tolv Rixdaler Samt

indbereignes de eet Hundrede Rixdaler og Tunge ieg vitterlig

har været Ham skyldig udgiør Gaardens Kiøbe Summa

Syv Hundrede Halv tredsinds tiuge og Sex Rixdaler for-

den de med Gaaende omkostninger paa Berørte Skiøde og

denne Contract, Dernæst at Hand for eftertiden tillige med

sin Hustrue Johanne Bentsfatter deres Børn og Arvinger,

Forsiuner mig til min Døds Dag med alt fornøden ophold

af Klæde og Føde Cammer Lys og Brendeveed med hvad videre

ieg til Livets nødtørftighed kand behøves, Og skulde det

hende sig som med Guds Bistand ikke formodes at min Søn

Hands Hustrue Børn og Arvinger ved Tiidens lengde og saaledes

omgaaes og medhandler mig som retskafne Børn reigner og

Andstaaer at ieg der udover maatte være nødsaget at fra-

fløtte Hans Huus da skal de være forpligtede eene

for alle og alle for een at levere mig 2de Gode Kiør

og 4 Sauger som aarlig paa Gaarden Field skal underhol-

des ligesom og af denne Gaards Ager til min tieniste for.

bliver 2de tønder Sæd der aarlig for mig Pløyes og

Saaes uden betalning naar ieg Selv tillægger Sæden

eller og fra bortfløttelsens dag at regne Aarlig betaler

mig eller hvem ieg derefter indgive mig til tyve Rixdaler Cou-

rant alt saaledis som mig Selv med min Laugværges Samtyk-

ke af disse deele udvelger og endelig naaer det behager

mig den Almægtige Gud fra dette timelige til det Ævige ved Døden

at bortkalde mig besørger min Søn Hands Hustrue deres Børn og

Arvinger mit Afsiælede Legeme til Jorden bestædiget med en

Christelig og efter Landets maade Sømmelige begravelse. Jeg un-

derskrevne Hans Biørnsen forpligter mig paa egne min Hustrue

Johanne Bentsdatters veigne tillige vore Arvingers vegne og

Alleene paa forestaaende maade med all Kierlighed at forsør-

ge min Gamle Moder sin endnu havende Levetiid og efter hen-

des død at besørge Hende en Christelig begravelse  men end-

og til mine medarvinger og Hendes Børn samt Børne Børn

imod vedbørlig Kald og Qvitering straxen at udbetale den udlo-

vede Gave i stæden for Arven efter Hendes Død med Fire Hundrede

tiuge og Fire Rixdr: Vi underteignede som Karen Jacobs-

datters øvrige Børn og Hans Biørnsens medarvinger Hende

Nemlig: Ole Amundsen paa mine umyndige Børn Marie og Rang-

nild Olsdøtres vegne. Ole Pedersen Løes ligeledes paa mine u-

myndige Børn, Tore Maria, Berte og Aasløf Olsdøtres

vegne. Eli Biørnsdatter med min Laugværge Peder Nielsen

Gullerud, og Peder Nielsen Gullerud paa min Hustru

Anne Biørnsdatters vegne tilstaaer at være vel Fornøjed

og i alle maader tilfreds med denne oprettede Forenning i

mellem berørte vores Kiere Moder og Broder, Takkende

Hende for Hendes Andseelige Gave den vi efter Hendes Død

som Arv ingenlunde kunde vente og derfore paa egne og

Arvingers vegne i den henseende fraskriver os all Præ-

tension efter vores Moder samt indestaaer vores Bro-

der for all heraf Flydende paaanke i tiden.- At

denne Contract saaledes udi Kierlighed og med Frie villie

er indgaaed bekræfter vi og vores Laugværger under egne

Hænder og Hostrygte Zigneter venligen ombedet de 2de

Eedsorne Laugrettes Mænd Christopher Christophersen

og Rasmus Hansen Røer at ville med os til vit-

terlighed underskrive og Forseigle Datum Field den 17de Oct:

1748.-  Kari K: J: D: Jacobsdater Field Hans Biørnsen

                                  (LS)                           (LS)

                  Som Enkens Laugværge !

                  Jens Michelsen (LS)

Ole O: A: S: H: Amundsen Hasle     Ole O: P: S: L: Pedersen Løes

                        (LS)                                            (LS)

                             Eli E: B: D: Biørnsdater (LS)

Paa egne vegne som Laugværge for Eli Biørnsdatter

                Peder P: N: S: G: Nielsen Gullerud (LS)

Til vitterlighed efter begiær,-

Christopher Christophersen (LS)  Rasmus Hansen (LS)

                              #

Jeg Underskrevne og Bekræftede Ka-

ren Jacobsdatter Enke efter afgangne Biørn Jensen, Kiendes

og hermed vitterlig giør, at ieg af egen frie villie og velberaad

Hue saavel som med min andtagne Laugværge Jens Michelsen

Svestad og mine Myndige Arvingers Raad og Samtøkke haver

Solt og Afhent ligesom ieg herved Sælger og skiøder til min Kiere

og eeneste Søn Hans Biørnsen Hands Hustrue Johanne Bents-

datter samt deres Børn og Arvinger min eiende og paaboende

Gaard Field kaldet beligende udi Næsoddens Hoved Sogn og

efter Matriculens udvisende skylder 5 lispund Salt med Bøxel

og Herlighed over 5 lispund hvoraf Christiania Rector ny-

der Alleene Aarlig Landskyld, og som Hand derfore i Følge den

imellem er oprettede Contract under dags dato Fornøj-

elig haver Betalt mig den Summa 756 rdr siger Syv Hun-

drede Halv tredsinds tiuge og Sex Rixdaler Courant saa tilstaaer

ieg fra mig og Arvinger efter denne dag, ej at have mindste Lod del,

Ræt eller berettigelse til denne gaard Field af sin benefnte skyld, men

samme at skal Følge min Kiere Søn Hans Biørnsen Hands Hustrue og

Arvinger som en frie og frelst Odel og eiendom, upaatalt og

uigienlyst af mig eller nogen af mine Arvinger, giørende sig

deraf med alt hvad derunder tilliger, af Arilds tiid tilliget

haver og med all rette tillige bøer, saasom Huuse og Bygninger, Ager

Eng, Skoug Mark Fiske vand og Fæegang til Field og Fiære

af hvad Nafn Nevnes Kand saa Nyttig Tienlig og Gavnlig

som bæstvide og skee kand, til den ende som ydermeere Hiemmel

derfor, overleveres Ham herved mit derpaa af Hans Povelsen

Røer den 21de Decembr 1736 udgifne og paa Ousbye Tingstue

den 5te April 1737 Louglig Tinglyste Skiøde ligesom ieg og ej al-

leene Selv det Skiøde haver underskrevet og med min Salig Mands

Signete forseiglet men end og formaaed baade min Laug-

værge Jens Michelsen Svestad saa og mine i Live værende Ar-

vinger samt afdøde Døtre Siri Biørnsdater og Mari Biørns-

datter; Deres Børns Formynder med mig til Sikkerhed i tii-

de udi overværelse af de 2de Eedsorne Laugrettesmænd

Christopher Christophersen og rasmus Hansen Røer at

Stadfæste. Field den 17de Oct: 1748.-  Kari K: J: D: F: Jacopsdat-

                                                           ter Field (LS)

Som Enkens Laugværge                   Ole O: A: S: H: Amundsen

   Jens Michelsen (LS)                                 Hasle (LS)

Ole O: P: S: L: Pedersen Løes (LS)  ELI E: B: D: Biørnsdatter (LS)

Paa egne og som Laugværge for Eli Biørnsdatter

    Peder P: N: S: G: Nielsen Gullerud (LS)

     Til vitterlighed efter begier

Christopher Christophersen (LS)  Rasmus Hansen (LS)

                              #

Da Vores Kiere Moder Karen Jacobsdat-

ter Field Enke efter Sahlig Biørn Jensen, under dags

dato haver Hund givet sig til sin Søn og vores Broder Hans Biørn-

sen, baade med Hendes Eiendom udi gaarden Field i Næsoddens

Hoved Sogn beligende og hvad Livøre Hun nu er og for eftertiden bli-

ver eiende dog blant Andet med Vilkaar at Hans Biørnsen

i stæden for Arv efter Hende Betaler til sinne medArvinger

som en Gave 424 rdr Saa tilstaaer vi underteignede at be-

melte Vores Kiere Broder følgelig Contractens Indhold

Af denne Summa Contant haver Betalt mig Ole Pedersen

Løes paa mine 4re Børn Tohre, Marie, Berte og Aaslef Ols-

døtres veigne 106 rdr der bliver til enhver af dennem Tyve

og Sex rixdr Toe ort Mig Eli Biørnsdatter Enke efter Jens Niel-

sen Hasle 106 rdr og endelig mig Peder Nielsen Gullerud paa

min Hustrue Anne Biørnsdaters veigne 106 rdr samt som an-

ordnede Formynder i stæden for Faderen Ole Amundsen Has-

le paa Siri Biørnsdatters 2de Døttres Ragnild og Maria Ols-

døtre deres vegne 106 Rdr Hvoraf eenhver tilkommer

Halv tredsinds tiuge og Tre Rixdr Derfore vi og forbi-

nder os og vore Arvinger For vores Kiere Moders Gave Fire

Hundrede og tiuge samt Fire Rdr herved Fri Anger og de-

te Afkald udfærdiger af os under egne Hænder og Hos-

trygte Signeter, i tilstædeværelse af de 2de Eedsorne Laug-

rettesmænd Christopher Christophersen og Rasmus Han-

sen Røer som ombedes med os til vitterlighed at un-

derskrive og Forseigle Datum Field den 17de Oct: 1748.-

Ole O: P: L: Pedersen Løes (LS) Eli E: B: D: Biørnsdatter (LS)

Ole O: A: S: H: Amundsen Hasle (LS)

Paa egne vegne og som Laugværge for Eli Biørnsdater

Peder P: N: S: G: Nielsen Gullerud (LS)

Til vitterlighed efter begier

Christopher Christophersen (LS) Rasmus Hansen (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 1, f. 419b, 420ab.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net