1746 -  

 

 

Underskrevne Ole Olsen Schutterud, Kiendes og Vitterlig giør, med min Hu-

strues ja og Samtycke at have Solt, Skiødet og afhændet, Saaaom jeg og fra mig,

min Hustrue og Arvinger hermed aldeeles Sælger, Skiøder og Afhænder til Agtbare og Vel-

mandhaffte Mand Peder Carlsen Berger, Sergiant ved det Østre Aggershuusische Regiment under

Hr. Capitain Rummelhoffs andfortroede Compagnie, min eyende gaard Schutterud kaldet, be-

liggende i Froens Annex i Aas Præstegield udi Folloug Fogderie, skyldende 1 ½ Skp mehl

med Bøxel, Odel og Ejendom, hvilcken ermelte Gaard jeg af nu værende Hr. Obriste

Jacob Mathesøn ved det Trundhiemscke Dragoner Regiment, effter derom Lovlig erhver-

vet Skiøde af dato 3 Nov: 1728, mig tilkiøbt haver. Og som Velbemte Sergiant Peder

Carlsen Berger for denne sig tilkiøbte Gaard af mig, effter derom endelig sluttede

Kiøb og Foreening, mig rigtig fornøyet haver med reede penger, den Summa

250 rdr: skriver Toehundrede og Halvtredsinds tiuge Rdr, saaleedes at de 150 rdr: er

mig straxen vorden betalt, og for de øvrige 100rd, derom  foreener Sergiant

Peder Carlsen Berger sig med Christiania Nye Fattig Huusets Forstander

Sr. Romanus Pharo, efftersom dito Fattig Huus for samme 100rd er Pandte-

berettiget i denne min bortsolte Gaard; Altsaa skal ermelte Gaard

Schutterud med de sine underliggende og tilhørende, her effterdags følge

og tilhøre overbemte Sergiant Peder Carlsen Berger og Hands Arvinger, af mig og

mine Arvinger i alle optænckelige Maader upaa-ancket, Dog med de Vilkaar

at Afl og Afgrøden for indeværende Aar 1746 beholder jeg Ole Olsen Schutterud,

til min egen Raadighed og nøttiggiørelse, samt Huuse Bygningernes brug, indtil

Fløtningstiiden og rette Fahre_Dag effter Loven, næstkommende Vaar og Foraar 1747

og imidlertiid dette Kiøb, saaleedes, som foranført at være og blive af sin fulde

Krafft, Men fra Fahredag 1747: træder offbemelte Sergiant Peder Carlsen Berger til

indbemelte Gaard Schutterud og den Ejendom til Beboelse, brug og Raadighed og

nøttiggiørelse i alle Lovlige Maader, som Hand eller Arvinger bæst veed og

kand, hvorfore jeg og mine Arvinger, skal være Deres faste og trygge Hiem-

mel, og til den ende er disse 2de mine Adkomster, saasom Hans Bærøes Skiøde af

3 Martj 1719 og Hr. Obriste Mathesøns Skiøde af 3 Nov: 1728 herved vorder overle-

veret. Til bekræfftelse under min egen Haand og Signette. Schutterud den

8 Junii Ao 1746.        Ole Olsen (LS)

Til Vitterlighed effter begiær.-  Hans Fladebye (LS)  Svend Berger (LS)

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, folio 356, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net