1746 -  

 

 

Effterfølgende Obligation er Aflyst.-

Jeg underskrevne Ole Olsen Gaarder, Kiendes og giør vitterligt,

at som jeg d: 12 Octbr: sidstl: har Accorderet med Procurator Søren

Løchstør om gaarden Schutterud paa Næsodden beliggende for 200rd og derfore

til Hannem udstæd min Revers og forpligt at skal betale det eene 100rd

til Vaaren 1729, naar jeg indfløtter paa Gaarden og for det andet 100rd

udstæde min Pandte Obligation, indtil saalenge jeg samme Capital kand

betale, og imidlertiid deraf Aarlig at svare Ordinaire Renter saa Haver

nu forte Løchstør Leveret til mig afg. Hans Bærøes Skiøde til Hr. ObristLt Ma-

thisøn paa forte Schutterud dat. 3 Martj 1719, saavelsom bemte Hr. ObristLt Ma-

thisøns Transport fra sig paa bemte Skiøde til mig dat: 3 Nov: 1728, Hvorefter jeg da bliver

gaardens Rætte Ejermand, thi skal jeg da effter mit Løffte til Vaaren 1729 betale de

første 100rd, og derved indfrj forbenevnte min Revers, og for de Resterende 100rd Kiender

jeg mig at være Debitor og Ræt skyldner fremdeeles, for samme til Prioritet pandtsætt-

ende Gaarden Schutterud, ligesom den mig er transporteret, indtil jeg eller mi-

ne Arvinger denne min Pandte-Obligation skadesløs kand indfrie, forpligtende

mig og mine Arvinger Aarlig deraf til hver 8te dage før Juul at betale i Rente

5rdr, og dersom jeg icke skulle være rigtig med Rentens betaling til den foresag-

de tiid da er ved Rentens udeblivelse Capitalen opsagt, saa at Løchstør da har

magt til at søge Panted ved Lovlig omgang, men saa lenge jeg rigtig svarer

Renten, bliver effter vores Accordt imod Gaardens underpandt Capitalen hos

mig bestaaende; saaleedes forpligter jeg mig og mine Arvinger for Capital

og Renter at holde Løchstør og Arvinger i alle Maader skadesløs, dets til be-

kræfftelse under min Haand og Signette, samt venlig tillige ombedet og for-

maaet Sr. Jacob Teiste og Peder Løchstør, dette med mig til vitterlighed at

underskrive og stadfæste. Christiania d: 10 Nov: 1728.- Ole Olsen (LS)

Til vitterlighed effter begiær underskriver: Jacob Theiste.-

Til vitterlighed effter begiær underskriver: Peder Løchstør.-

Læst paa Ousbye tingstue d: 22 Nov: 1828 i den tingsøgende Almues paahør, samt

extraheret i protocollen paa Fol: 175. Testerer Jørgen Berrig.-

De for Accorderede Et hundrede rdr, som var den første betaling effter Accordt, Haver

Sr. Jacob Yeiste mig paa Ole Olsen Garders vegne rigtig betalt, Saa at nu paa Kiøbet

ickun Rester det andet Hundrede Rdr: som effter denne Forskrivelses Indhold for-Ren-

tes. Christiania d: 12 May Ao 1729. Testerer S: P: Løchstør.-

Renten af disse Hundrede rdr forfalden til Juul næstleeden er rigtig betalt

og foræres nu samme Hundrede rdrs Capital til de Nye Fattig Huus, som samme i

min Sted til oppebørsel fremdeeles vorder berettiget Christiania den 24 April 1730.

                                                                                   S: P: Løchstør.-

Denne Obligation er af Peder Carlsen Berger paa Ole Schutteruds vegne ind-

friet med Hans givne Obligation hvorfore denne til Aflysning bevilges.

Christiania den 14 Nov: 1746.-  Romanus Pharo.-

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 360b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net