1745 - Rud, skjøte til Svend Larsen 

 

 

Anthoni Muller Kongl. Majts Bestalter Major udi Christiania Kiendes

og herved vitterliggiør at have soldt Skiødet og afhændt, saasom jeg

og i krafft, hermed Selger, Skiøder og afhænder fra mig og mine

Arvinger, til Ærlige og velagte Mand Svend Larsen Rud og hans Arvinger Eet

Skippd. Salt med Bøxel udi gaarden Rud beliggende udi Næsoddens Præstegield, Saasom

hand mig effter effter sluttede Kiøb og Foreening derfor haver fornøyet og betalt den

Summa 230 rdr skriver Toe hundrede og tredive rdr Courant Myndt hvorfor bemelte et Skpd.

Salt udi bemelte gaard Rud med Bøxel samt alt tilligende Herlighed Huusebygnin-

ger, Ager og Eng, Skaug og Mark, Fiskevand og Fæegang, til fields og fiære, vaadt

og tørt, inden og udengiærdes som nu tilligger og af Alders tiid tilligged haver,

imtet undtagen i nogen Maade, hereffter skal følge og tilhøre bemelte Svend Lars-

en Rud og hans Arvinger, til Evindelig Odel og Eyendom, uigienkaldet af mig

og Arvinger, giørende sig samme saa nyttig og gafnlig som Hand eller De best veed vil

ig kand i alle Maader; Hvorfore og mine Arvinger Een for alle og alle for

Een, ere og forbliver Hans fulde og faste Jiemmelsmænd. Dets til bekræfftelse under

min Eegen Haand og Seigl. Samt venlig formaaet de 2de velagte Mænd: Nicholay

Ermandinger og Ole Arnesen dette mit udgivne Skiøde til Vitterlighed at underskrive

og forseigle. Actum Christiania den 28 Septbr: 1744.-      Anthoni Muller (LS)

Til vitterlighed underskrives af

                            Nicolay Ermandinger       Ole Arnesen

 

                                               #

 

Kiendes jeg Peder Muller Indvaaner udi Christiania

og herved vitterliggiør: at have soldt Skiødet og afhændt, saasom jeg

og hermed aldeles Sælger, Skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Velagte

Mand Svend Larsen og Hans Arvinger den min eyende Odels Rett og Pretention udi

Gaarden Ruud paa Næsodden beliggende udi Folloug Fogderie, skyldende Eet

Skippund Salt med bøxel Hvorfore Hand mig effter Accordt Haver betalt den Sum-

ma 60 rdr siger Tredindstiuge rdr Courant, Thi Kiendes jeg og Arvinger ingen yder-

meere Lod, Deel, Rett Eller Rettighed at have til eller udi bemelte Gaard Ruud, mens

hereffter at følge bemelte Svend Larsen og Arvinger til Evindelig Odel og eyendom,

Giørende sig samme saa nyttig og Gafnlig som hand eller De bæst veed og kand i alle

Lauglige Maade; Til Bekræfftelse haver jeg dette Skiøde med Eegen Haand under-

skrevet og forseiglet, samt ombedet de 2de Mænd Peder Larsen og Gregers Pedersen

med mig til vitterlighed at underskrive og forseigle. Christiania den 11 Febr: 1745.

      Til Vitterlighed efter Begiær:

                         Peder Larsen (LS)      Gregers Pedersen (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo: I 1, f. 310b og 311b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net