1745 -  

 

 

Underskrivne Anna Sal: Just Barches Kiendes ig hermed Vitterli

giør at have Soldt og afhændt, Saasom jeg og hermed Selger, Skiøder og Afhænder

fra Mig og mine Arvinger, til den Ærlige og Velagte Mand Gunder Tostensen og hans Arvinger

halve deelen udi Gaarden Grøstad paa Næsodden beliggende, der skylder Aarlig 3 fierdin-

ger Salt med Bøxel og herlighed over Et Skp; Hvilcken min Sal: Mand effter sin afg. Sal: Fa-

der Byefoget Adam Barch udi Arv er tilfalden. Saa Kiender jeg mig og mine Arvin-

ger, ingen ydermere Lod, Deel, Rett eller Rettighed at have til eller udi bemte Halve

gaard Grøstad eller Dens Herlighed, af Ager og Eng, Skoug og Wand, inden og uden

Giærds, af hvad Nafn det er eller Have kand, som attersagde halve Gaard tilliger

eller dertil med Rette ligge bør, mens effterdags at skal følge merbemte Gunder

Tostensen og hans Arvinger, til ugienkaldelig Odel og eyendom af mig og mine Ar-

vinger, efftersom Hand mig derfor effter Accordt Haver betalt den Summa 240rdr

Skriver Toe hundrede og Førgetiuge rdr Courant; Da hand effterdags kand giøre sig

samme 1/2ve Gaarde-Part saa nyttig og gafnlig som Hand eller Hans Arvinger bæst

veed og kand i alle maader. Imidlertid er og bliver jeg Kiøberen de Fulde og

faste Hiemmel for ditto Halve Gaard, effter Lovens Bydende. Til Bekræfftelse, haver

jeg dette med egen Haand underskrevet og min Sal: Mands Signete hostrøckt, saa og

formaaet min Laugværge og Kiære Broder Peter Mogensen, sammen med mig at

underskrive og Forsegle. Datum Graarud i Aggers herrit d: 11 Nov: 1745.-

                                                               Anne Sal: J: Barckes  (LS)

Som Laugværge underskriver og forseigler.-

                P: Mogensen  (LS)

 

 

Kiendes jeg underskrevne Gunder Tostensen, Boende paa Gaarden

Grøstad paa Næsodden, og hermed vitterligt giør, Ret Vitterlig Gield

skyldig at være til Sr. Jørgen Hansen udi Watterland den Summa 200rd som hand mig

til min halve Gaard Grøstads Kiøb, Laant og medforstragt haver; Da paa det

bemte Jørgen Hansen for dette penge Laan kand være betrygget, Pandtsættes herved

med første Prioritets Rett den halve deel udi Gaarden Grøstad paa Næsodden

beliggende, der skylder Aarlig Tre fierdinger Salt med Bøxel og Herlighed over 1 Skp

som jeg mig af Anna Sal: Just Barches dags dato haver tilforhandlet, og altsaa

Hereffter med all sin til og underliggende Herlighed skal følge til tryg Forsickring

ermte Jørgen Hansen og Hans Arvinger, indtil Capitalen Toe hundrede rdr med sine

Lauglige Rente 5 ProCo i alt skadesløs vorder fornøyet og betalt. Dets til Bekræfftel-

se under min egen Haand og hostrøgte Zignete, Samt venlig formaaet mine Kiære

Svogre Ole Pedersen Løes og Hans Halvorsen Grannerud denne min Obligation med mig

til vitterlighed at underskrive og forseigle. Christiania d: 11 Nov: 1745.-

                                                                                     Gunder Tostensen  (LS)

    Til vitterlighed effter begiær.-

          Ole Pedersen Løes  (LS)      Hans Grannerud  (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 329, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net