1745 -  

 

 

Niels Dorph Biskop over Aggershuus Stifft, og Consistorial Raad, giør

vitterligt, at, effterdi Ole Gundersen Fladebye, haver for Torger Povelsen oplad

og afstaaet den deel udi gaarden Fladebye, Bispestolen tilhørende, som hand

sig havde tilbøxlet; Da haver jeg til bemelte Torger Povelsen bøxlet og fæsted derfor ham af

Ole Gundersen opladte deel i Fladebye, skyldende 1 Skp. og 1 lp Salt, og 1 tylt veed med

bøxel; Thi maae bemelte Torger Povelsen samme for ham af Ole Gundersen opladte gaar-

de-part tiltræde, og den med all dess nu tilliggende bruge, og hans Livs tiid beholde,

dog med de Vilkaar, at hand de Kongl: Skatter og anden Rettighed, Aarlig i rette tiid

Betaler, holder gaardens huuse og bygninger, som gaarden bør tilhøre i forsvarlig

stand, og Jorden ved tilbørlig Hæfd, samt lader bemelte Ole Gundersen, som gaarde-Par-

ten for ham haver opladt, uden nogen modsigelse, nyde, til hans og Hustrues Livs-

ophold: 2 tønders Sædeland og græsgang for 2de Kiør, saafremt hand, neml: Ole Gundersen

skulle finde sig Misnøyet med at gaae til Torger Povelsens Bord, og foraarsaget at

være for sig selv med sin Hustrue; Og ellers forholder Torger Povelsen sig i alle ting effter

det, som Loven en Lejlending allernaadigst foreskriver, Bøxelen er mig Betalt;

Derforuden erlægger Torger Povelsen til Vejsenhuuset i Christiania 1 ort 8 s:, hvilke

Sorenskriveren hos Bøxelseddelens Tinglysning til sig annammer. Christiania

Bispegaard d: 28 Julj 1745.-    N: Dorph (LS)

         Betalt 1 ort 8 s. til Vejsen-Huuset. Rudstad Tingstue d: 12 Nov: 1745.-

 

 

 

 

Kildeinfo: Pantebok Protokollnummer: I 1, f. 329b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net