1742 -  

 

 

Vi underteinede Jeg Torger Jacobsen ieg Ellef

Jacobsen ieg Jacob Nielsen paa Min Huustrues

Ingebor Jacobsdatter veigne, ieg Ole Olsen Skutterud

og ieg Otter Andersen paa min huustrues Berthe Tores-

datters veigne, tilstaar hermed at vi, hver for sig haver

faaed vores fulde arvepart udi Løsøre efter vores

Sal: Moder Helgie Ellefsdatter af Aas Sogn paa gaarden

Hauge boende, hvorfore hermed Skadesløes qvitterer

vi overskrefne vores Kiære Stiffader i alle Maader

Vennebech d: 6te Julj 1742.-

Torger TIS: Jacobsen. Ellef EIS: Jacobsen. Jacob J: N: S: Nielsen

Ole O. O. S: Olsen Skutterud. Otter O: A: S: Andersen.

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, 232b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

Ole Olsen Boende paa Skutterud i Froens Annex

under Aas Præstegield, giører hermed vitterligt

at mig udi Møderne Arv er tilfalden 1 lp 9 4/10 bismerpund tunge i gaar-

den Hage i Aas Hoved Sogn beliggende og udi Rødstad i Krog-

stad Præstegield 12 4/5 bismerpund tunge om samme godz at avhandle er

ieg kommen udi venlig accord og ForEening med min kiære Stiffader Torer

Enersen, boende paa bemte gaard Hage og som mig derfore efter voris

accord er fornøyed og Betalt 10 rd Siger Tie rixdlr. Saa skiøder og over-

drager ieg herved at med min Eegen fri villie og min Hustrues

Samtøckes fra mig og mine Arvinger til Bemelte min Stif-Fa

der Torer Enersen Hage og hans Arvinger all den Ret og Rettig-

hed  ieg til Bemelte 1 lp 9 4/10 bismerpund tunge i gaarden Hage og 12 4/5 bismerpund

i gaarden Røedstad haver hafft og Kiendes ieg mig og mine Arvin-

ger hereffterdags ingen mere Lod, Deel, Ret eller Rettighed

at have dertil mens samme at tilhøre ovenbemte Torer Hage

og hans Arvinger. At dette Kiøb Saaledes er Accordered

og pengene som forbemelt Betalt, vidner de 2de Dannemænd

Samuel Hoelstad og Aasmund Østenskiøe, til dend Ende ombedes

de venligen dette skiøde til vitterlighed at ville under-

skrive og forseigle, og som Selgeren og Hiemmelsmand

Bekræffter ieg dette med min Eegen Haand og Signete

Datum Hage dend 22 Marty Ao 1743.-

  Ole Olsen      A: S: S:        Samuel Hansen

    (LS)              (LS)                  (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, 261a, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net