1742 - Musikantbevillinger 

 

 

Wii Christian den Siette af Guds Naade, Konge til Dannemark og

Norge de Venders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmærsken,

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at efftersom Hendrich Meyer som etter

afg. Friderich Barojers død havde erholdet Voris Elskelige Kiære Hr: Faders Sl. og høylovlig Ihukom-

melse: Hans allernaadigste Bevilling av dato 30 Novbr 1715, paa Musichant Tienesten udi vor Kiøb-

stæd; Norge Christiania og Aggershuus Stifft, effter fornæfnte afg: Friderich Barrojers Moders Doro-

thea Caspersdatters død, som tillige med bemelte hendes Søn d 28 Julj 1701 allernaadigst var Benaa-

det at Lade samme Musichant Tieneste opvarte og Betiene, hvorpaa bemelte Dorthea Caspersdatter

d 22 Febr: 1732 og haver erholdet voris allernaadigste Confirmation, for os allerunderdanigst

haver anddraget, at Hand samme Musichant Tieneste for overbemelte Dorthea Caspersdatter

haver forestaaed og Betient og hvilken Musichant-tieneste Hun nu til hannem paa voris

allernaadigste behag, Haver avstanden; Thi haver vi allernaadigst Bevilged og tillat saa

og hermed Bevilges og tillades at forbemelte Hendrich Meyer maae nyde forskrevne Musichant

Tieneste i vor Kiøbstæd Christiania, saa vel som udi Aggershuus Stifft paa samme Maade som be-

melte Dorothea Caspersdatter den nytt og Hafft haver, og derved tilbørligen og forsvarli-

gen at opvarte og Betiene alle og enhver, som Instrumental Musich, til Bryllupper, Barseler eller

andre Verskaber der sammestædz Begiærer! dog skal de, som ellers voris allernaadigste Privilegier paa

Musichant Tieneste paa andre Stæder i bemelte Aggershuus Stifft haver erholdet icke herved Pre-

judiceres! Forbydende alle og enhver herimod efftersom foreskreved staar, at Hindre eller udi nogen

Maade forfang at giøre under vor hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Fridericksborg d 5 Decbr_ Ao 1732

under Vor Kongelig Haand og Signet.

                                                           Christian R (LS)

 

                                                              Rigtig Copie effter Orginalen Testeret Hendrich Meyer.-

Læst og Publiceret til de almindelige Skatte og Sage Tinger udi Folloug Fogderier saasom paa Ousbye

tingstue for Aas og Næsoddens Præstegielder d 3 Marti og paa Filtved tingstue for Vesbye Præstegd d 1 April 1735

i den tingsøgende og tilstædeværende Almues paahør. Testeres Jørgen Berrig.

 

Kiendes ieg underskrevne Hendrich Mejer Deris Kongelige Mayestets Bestalter Musichus In-

strumentalis udi Christiania og Aggershuus Stifft, at have andtaged, som ieg og i Krafft af aller

høystbenaadede Deris Kongl: Mayestets mig allernaadigste givne Bestalling de dato 5te Decembris 1732. Herved and-

tager og befuldmægtiger Anders Trychsen og Aasmund Baltzersen med Spil at Betiene alle og en-

hver Almue Bønder til Bryllupper, Barseller og andre Samqvemmer, Hvor Spil maatte Behøves

udi Aas og Vesbye Sogner, men hvad sig Kongl: betienter Provster og andre Standz Persohner andgaar,

hvor nogen Bryllup maatte forefalde, samme som mig allene herved Reservered icke sig med befatte, men

ifølge sin mig Passerede Revers av dags Dato vare tilpligted saa Betimmelig mig at tilkiendegive,

at ieg ved Egne Folk herfra Staden om fornøden befindes kand lade opvarte. Paa hvilke Conditi-

on bemelte Anders Trychsen og Aasmund Baltzersen, herved gives Fuldmagt Aas og Vesbye Sogner med Spil enten

selv eller hvem de i sit Stæd fremsender at Betiene, og ingen anden saalænge de i alt effterlever fornæfnte deris

av dags dato Passerede Revers, og i alt forholder sig Loven og den mig givne Kongl: Privilegium geniæs, [desten]. Til

bekræfftelse under Egen Haand og Seigl. Christiania d 12 Septr 1784:  Hindrich Meyer (LS)

 

Læst og Publiceres til de almindelige Skatte og Sage Tinger udi Folloug Fogderier, saa som paa Ousbye Ting-

stue for Aas og Næsoddens Præstegielder d 30 Martii og paa Filtved Tingstue for Vesbye Præstegd d 1 April 1735, i

den Tingsøgende og tilstædeværende Almues paahør. Testerer Jørgen Berrig.

 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok Protokollnummer: I 1, folio 272, Sted: Follo sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net