1742 -  

 

 

Anthoni Muller Kongl. Mayt Bestalter

Major, Kiendes og hermed vitterlig giør at være

skyldig til Højvelbaarne Frue Gehiemmes Raadinde

Huusmands den Summa 500 rd Courant, som Hun

mig paa Min ydmyge begiæring laant og for-

strakt haver, da paa den Højbemt Frue Gehiem-

esraadinden eller arvinger for samme mig Betroede

Capitalmed deraf gaaende rente aarlig 5 pCo skadesløes

kand være betrygget, pandtsetter ieg herved 2de

Mine eyende Ødegaarder beliggende paa Næsodden

neml: Løes skylder 1 skp med bøxel og gaarden

Soelberg med underliggende Blanchemyren skylder

med bøxel 1 ½ skp salt, som ej tilforn med pandt er

behæffted, men til Prioritered forsickring for Capitalen

500 rd, med deraf resterende renter, skal følge Geheime.

raadinden Huusmand og arvinger til skadesløes

betaling skeer, dets til bekræfftelse under min egen

Haand og hostrøkt Signete Christiania d. 28 January

1742                            Anthoni Muller  (LS)

 

 

 

 

Kildeinfo: Panteboknummer: I 1, f. 221b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net