1741 -  

 

 

Jeg underskrefne Svend Christensøn Røer, Kiendes og herved vitterligt giør, At

have Stæd og Fæst, Saa som ieg herved Stæder og Fæster til Mandhaffte unge Karl

Svend Carlsøn; Tolf lp: med Bøxel over 17 ½ lp Salt i min Eiende Gaard Berger

med Bøxel og Herlighed, Beliggende her paa Næsodden, og det paa tvende Aaremaal

eller 6 effterfølgende Aar, fra underskrefne Dato, udi hvilcken tiid Hand til mig,

Aarlig og i Rette tiid, Betaller den deraf gaaende Landskyld og Rettighed, saa-

vel som ellers Aarligen og i rette tiider, Betaller og Erlegger de af samme

Gaarde Part, gaaende Kongl: Skatter og udredsler, som nu er, eller Her-

effter i ovenmelte tiid, maatte vorde paabuden, sampt holder Gaardens

Huuse og Jerdes gaarder i god og forsvarlig Stand, Jorden Dyrcker, Hef-

der og forbedrer, Skougen ej til upligt hugger, eller Forhugge lader, Mens

des Angaaende at holde sig Lovens 3 Bogs 14 Capt. 34 Art: effterretlig og

ellers udi alt erviister Leilendings Pligt og Skyldighed effter Loven,

Hvorfor Hand een Billig Bøxel, til mig haver Betalt, Dets til be-

kræfftelse under min Egen Haand og hostrøgte Zignette; Datum Schok-

lefald paa Næsodden d: 3de January 1741: Svend Christensen Røer

                                                                         (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 179b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net