1740 - Gullerud, fletføring 

 

 

Wii Christian den Siette af Guds Naade Konge til

Danne Mark og Norge, de Venders og Gotherers Hertug udi Slesvig

Holsten Stormarchen og Dytmarsken Greve udi Oldenburg og Delmen-

horst giør alle vitterligt, at Eftersom Hos os Aller underdanigst er

bleven ansøgt og begiert og begiert Vores aller Naadigste Confermation

paa efterskrefne Fleedførings Brev, Lydendis Ord efter andet som

følger: Stormægtigste allernaadigste Arve, Konge, og Herre, Vi under-

tegnede 2de gamle Egtefolck, Taral Aslagsen gammel 70 aar Ingeborg

Ellefsdaatter ligesaa 70 aar gammel der beboer vores liden Eiende

Gaard Gullerud som skylder trei fiersings Salt og beligende i Aas

Præstegield og Folloug Fogderie i Norge, Bønfalder i aller dybeste

underdanighed for Deres Mayts Naades Trone aller underdanigst

udbedende En allernaadigst Resolution at som det ey Haver voren

den store Guds Behagelige Villie udi vorees Ægteskab i sin tid at

give os livsarvinger, saa vi af vore Børn i den Høye og skrø-

belige Alderdom ey kunde Have trøst og tilsyn og ieg gamle mand

baade formedelst alderdom og Læmlesteli blef af en Biørn næsten

maa Holde ved Sengen, og dertil med knap kand see dagens Lys saa

Haver Vi i Jesu Nafn udvælget min Engebor Ellefsdaatters Søster-

Søn Peeder Nielsen Gullerud der tiener deres Kongelige Mayts

for soldat under det Østre Agerhuusene Regiment og Capitain Rommelhofs

Compagnie til at være Vores Næste og Rette arving, Saa vel i Gaarden

Gullerud med en der ligende Pertinentier samt Hæster og Fæe og alt

andet Løsøre af hvad nafn det findes kand Effter Vores døed, og

benevnte Peeder Nielsen der der imod fra denne tiid af, at

være frabunden, at andtage sig Gaardens brug og drift

forsvarligen. og der ved næst Guds for synd, at forsørge

os gamle folck med fornøden Klæde og føde, med tilbørlig

opsyn som behøves, for gamle syge folck og naar det behager

Gud at Hand kaldes fra dette Jordiske, dem ogsaa

Peeder Nielsen pligtig med en sømmelig Jordefærd, at lade os

bestædige til vores Graf ved Frons Kierke mens skulle det Hænde

sig efter Guds villie, at Peder Nielsen ved døden afgaar i vor-

res Levende Live, da Haver efter Levende Arvinger

ingen Lod eller Deel udi Vores Boe Have, Efter dette aller-

underdanigste begierte Testamente, Videre, end hvad Hand eller

tilkommende Hustrue i Boed maatte Have indført, og en aarlig

tilligende Løn effter billighed for troe tieniste som kommer

Arvinger til gode, for saa vit det ey i sin er Betalt der lige-

ste Arveliniers rettighed efter Loven ved Aller-

underdanigst Kongens milde og Allernaadigsta Confirmation.

forblivende udi aller dybeste underdanighed, indtil vores

Død stormægtigste Allernaadigste Arve Konges og Herres Aller-

underdanigste troe tiener og forbederinde T: A: S: (LS) J: E: D:

Gulerud d 2 May 1740 Til vitterlighed som Mandens nermeste

Naaboe, og ved dette Documents forfattelse, Oververende underskriver

ieg Bent Torbiørnsen Fonningrud (LS) ligesaa som Qvindens

Søster Søn og Oververende Vidne Olle Ollsen Skuterud (LS) som

Allernaadigst beskickede Sogne Præst for Aas Præste Kald

kand ieg efter at min Attest er forlangt for Deres Kongelig

Mayte Aller underdanigste vidne, at ieg ved min Huus Besøgel-

se udi Februvario sistleden, Har forefundet, Overnevnte

Ægtefolck Taral Gullerud og Hustru Høyaldrende ogsaa Manden

Skrøbelige af Helbred og kræfter Efter den, Har ieg og vist

fornemmet at Manden mestendel Har mist sit Syn og er

saaledes udi en for sig self og sit Huus uhielpsom stand, saa

som Hand og Hans Hustrue, ingen Børn og Livs Arvinger self

Haver Aas PræsteGaard d 5 May 1740 /: Testerer Aller underdanigst

                                                                Th Wegner

Da saa fremst fornevnte Taral Aslagsen boende paa

Gaarden Gullerud i Aas Præstegiæld i AgersHuus Stift i Vort

Rige Norge, og Hans Hustrue Ingebor Ellefsdaatter sig

ingen Livsarvinger paa Enten af siderne, efterlader, ville

vi bemelte FletsføringsBrev udi alle dets Ord Clausuler og

Puncter saasom det Her oven indførdt findes aller Naadigst

Haver Confimeret og Stadfæstet saa og Hermed Confmeret

og Stadfæste dog Siette og tiende Penge samt ald anden os

tilkommende Arvefalds Rætighed i Alle maader ufor-

kræncket; saa og med Odels Rettigheden efter Lands Loven

forholdes forbydendes Alle og en Hver Her imod efter som

foreskrevet staaer at Hindre eller udi nogen maade

forfang at Giøre, under Hyldet og Naade Givet paa vort

Slot Frideriksborg d 5 Augusti Anno 1740

 

Under Vor Kongelig Haand og Signet

                    Christian (LS) 

Tarald Aslaksen boende paa Gullerud i Agershuus Stift

i Norge og Hustrue Confirmation paa et af dennem oprettet

Fleedførings Brev

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 1 f. 167ab og 168, Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net