1737 -  

 

Karen Hausman afgangne Hr. General Major Cicignon efterladte Enke-

Frue, Giør vitterligt at have udi bøxell stæd og fæst Hans Gundersen min

tilhørende gaard Tou kaldet beliggende paa Næsodden, skyldende 10 lp Salt med bøxell

ofver tvende Høns til Næsoddens Kirche, Hvilcken bemelte gaard Tou fornevnte

Hans Gundersen nu strax maa tiltræde og sin Lifvets tid nyde bruge og be-

holde, med ald dets tilliggende og af Arels tid tilligget Hafver være sig Skaug

Marck Fisckevand og Fæegang til Fields og Fiære, intet undertagen i nogen

maade, saafremt hand alle ordinaire og extraordinaire Kongelige Skatter

samt afgaaende Landskylds Rigtighed beredelig Svarer, gaarden udi god

hefft dyrchning baade paa Ager og Eng, samt Bygningen inden 4 Aar gand-

ske udi fuldkommen god stand setter, skaugen hvercken for sig selv, eller

paa nogen maade maa Røres eller hugges, uden hvad ieg selv kand forlan-

ge, og Er mig som sin Landherre hørig og Lydig. Til bekræftelse under min haand

og Signet. Christiania d: 24 Novembr Ao 1737. C: Cicignon el de Hausman

(LS). Hvad som her forskrevet staaer, saa forpligter ieg mig at efterle-

ve i alle  optenckelige maader, saa fremt ieg icke vil have min bøxel-Rett

forbrudt, og det uden videre Lov og Dom: Hans Gundersen.-

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1 f. 70b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net