1736 - Skjøte på Fjeld 

 

 

At jeg med min Kiære Hustrue [Magdalena Aslags]-

Datter Vores fri Villie og Velberaad hue haver

skiødet og afhendt, Saa som ieg og med dette mit Bre-

vetz Krafft Selger skiøder og afhænder, aldeeles fra mig

og mine Arvinger, til den Ærlige og Gudfrøgtige Qvin-

de Karen Jacobsdatter Field, Een min Eiende gaard

udi Næsoddens Præstegiæld beliggende Kaldet

Field som skylder aarl: 1 fierding Salt 1 skd: udi

Pending og 1 Rixdlr af Faassen der under, med

Bøxel og Herlighed, over Een fierding Landskyld

til Christiania stoele, Hvilchen forskrevne

Gaard bemelte Karen Jacobsdatter Field og Arvin-

ger skal nyde bruge og beholde til Stædze værende

Eiendom med ald dens tilliggende Ager og Eng,

Fiske vand og Fægang til Fiæls og fiære inden og u-

den gaardz som nu tilligger og af Arilds tid til-

liget Haver, intet undtagen i nogen maade,

som dertil med Rette tillige bør, og  Kiendes ieg

for mig og mine Arvinger effterdags ingen

desmeere, Lod, Deel, Ret, eller Rigtighed at Have

til eller udi forbemelte Gaard Field eller noget

Detz tilliggende, efftersom Bemelte Karen Jacobs-

datter Field mig der for haver Betalt med 898 rd

skriver otte hundrede Half femsins tyve og otte Rixda-

ler, tilhiemler og tilstaar ieg atter bemelte

Karen Jacobsdatter Field og Hemdes Arvinger for-

skrefne Gaard med ald detz tilliggende, for hver Mandz

tiltale som derpaa kunde eller ville tale i saa

maade; Detz til Vitterlighed under min Egen

Haand og Sædvanlige Zignete. Bragnæs den 21 Decembr

Anno 1736, Hans Pouls. Røer (LS)

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo, Protokollnummer: I 1 folio 18.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net