1697 - Nesodden unge mannskaper, militært manntall 

 

 

Personene er listet to ganger med litt avvikende eller utfyllende opplysninger.

 

Nesodden unge mandkiøn 1697

 

Effter Hans Høye Excellences H: Statholders naadigste

Ordre, er dette mandtal, ofer alt det unge mandskab, som

udi Næsoddens Præstegield, findes, fra deris alders 16 indtil

36 aar, saaledis forfattet: for Anno 1697.

 

Christen Christensen, fød paa Muncherrud, udi Næsoddens Præste-

gield, hendved 18 aar, tiener paa een gaard ved nafn Sørby.

Oluf Tordsen, fød i Næs sogn paa Folmoe, hendved 24 aar,

tiener paa een gaard, ved nafn Soelberg.

Christopher Andersen och Anders Andersen fødde paa een

gaard ved nafn Løes, udi Næsoddens Præstegield, ere begge ofer

20 aar och tiener dersammesteds, paa forbemelte gaard Løes.

Halfvor Gundersen, fød i Aas sogn paa Halangens Eyene er ofer

16 aar hidentil tient paa forbemelte Løes men er

nu een Løesgienger.

Hans Aslachsen barnefød paa een gaard ved nafn Krange

i Næsoddens Præstegield och tiener sin Fader paa samme gaard,

samme person er ofer 16 aar gammel.

Oluf Olufsen een Huusmand til een gaard ved nafn Grøstad

paa Næsodden er henved 30 aar gammel, barnfød paa een

gaard ved nafn Sandager.

Hans Bentzen, barnfød paa Østre Oppegrd udi Oppegaard Annex

sampt Bent Erichsen barnfød i Sverig begge disse tiener een

mand ved nafn Gunder Oppegrd, och ere ofer 16 aar gamle.

Arfve Bentzen och Bent Bentzen tiener paa Vestre Oppgrd

den anden ofer 16 aar begge barnfødde paa samme gaard.

Elling Svendsen tiener paa Grimoe udi Oppegrd Annex, barn-

fød paa Lillerud udi Næsoddens præstegield och ofer 24 aar gammel.

Svend Kieldsen, bruger gaarden med sin Fader paa Siødal udi

Oppegrd Annex er ved 28 aar gammel men vanfør i hans eene Arm.

Hans Joensen tiener paa forbemelte Siødal, er ofer 16 aar

gammel barnfød paa Braaden ved Kollevandet udi Oppgrd Annex.

Oluf Olufsen, tiener paa Rud, barnfød udi Strøms Præstegield paa Odalen

er ofer 16 aar gammel.

Tosten Danielsen, tiener paa Østre Grefveruud, hos een Postbunde,

Hans alder, er ofer 20 aar och barnfød udi Krogstad sogn.

Oluf Pedersen tiener paa Vestre Grefverud, 20 aar gammel

barnfød paa Langstrøm ved Lie Eyedeeler, udi Oppegrd Annex.

Michel Svendsen, tiener paa forbemelte Vestre Grefverud, ofer 16

aar gammel, barnfød paa Wasbonden udi Oppegrd Annex.

Joen Olufsen, Oppsiderens søn, paa forbemelte Vestre Grefverud,

er ofer 16 aar, barnfød paa samme gaard.

Harald Toresen tiener hos sin fader paa Gaarden Sæ-

ter, ved alder 18 aar och barnfød paa samme gaard Sæter.

Oluf Svendsen, tiener paa Lillerud, som hører til Griseboe

ved alder 18 aar, fød paa bemelte Lillerud, udi Næsoddens Præstegield.

Amund Olufsen, tiener dersammesteds, er ved samme alder,

barnfød paa Guldbiørnrud i Frogns Annex, udi Aas Præstegield.

Halfvor Pedersen, tiener sin fader, Peder Kollebond er henved 18 aar

gammel, barnfød paa samme gaard udi Oppegrd Annex beliggende.

Anders [blankt felt] tiener Helge Aslachsen, Saugmester til Hvidebiørns

Saugen, ofer 16 aar barnfød i Krogstad sogn.

Jørgen Hansen, een Løsgienger, tilholder paa een gaard ved nafn

Grøstad, er ofer 20 aar, barnfød udi Næsoddens Præstegield, paa

Enebøl.

 

Fortegnelse paa det Mandskab, som nu findes paa Dragun

qvartererne:

 

Oluf Tolfsøn, tiener paa een gaard, ved nafn Hocholt, Hans alder

er 28 aar, barnfød paa Oppegrd i Oppegrd Annex, beliggende.

Erich Knudsen tienende paa Røer, af alder 26 aar. Item Oluf

Jensen 20 aar gammel barnfød i Aas sogn ved een strand,

nemlig Kiøen. Karl Svendsen 18 aar gammel, barnfød paa Lille-

rud, udi Næsoddens Præstegield, Anders Torsen, ofer 16 aar, barn-

fød i Lier sogn, Knud Povelsen, ofer 17 aar barnfød udi Krog-

stad sogn. Disse tiener alle sammen paa den Dragun gaard Røer.

Oluf Siversen tiener sin moder som er een Enche udi Skochlefald-

stranden hvor hand och er barnfød och er 16 aar gammel.

Dette saaledis richtigen at være andtegnet, saa vit, mig witterligt kunde

være, widner, af Næsoddens Præstegaard, d: 18 May Anno 1697.        

                                                                  Christopher Olufsen

 

Effter Hans Høye Excellences H: Statholders, naadigste Ordre

er dette Mandtal, ofer alt det unge Mandskab, som udi Næsoddens

Præstegield findes, fra deris alders 16 indtil 36 aar for Anno

1697 saaledis forfattet:

 

Christen Christensen, tiener paa een gaard, ved nafn Sørby, er

barnfød paa Muncherud i Næsoddens Præstegield, och er henved

18 aar gammel.

Oluf Tordsen tiener paa Soelberg, barnfød i Næs Sogn paa

een gaard, ved nafn Folmoe, er i sin alders 24 aar.

Oluf Olufsen, tiener paa Rud, er barnfød i Strømsøgield, paa

Odalen er ofer 16 aar gammel.

Christopher Andersen och Anders Andersen, tiener begge paa een gaard

ved nafn Løes, ere barnfødde paa forbemelte gaard, den eldste 24

aar, den anden ofer 20 aar gammel.

Halfvor Gundersen, een Løesgienger, er fød i Aas sogn, paa Ha-

langs Eyene, ofer 16 aar gammel.

Hans Aslachsen, tiener sin fader, paa een gaard ved nafn Krange,

er barnfød paa samme gaard, Hans alder er 16 aar.

Oluf Olufsen Blylaget, een Huusmand til een gaard ved nafn

Grøstad, er henved 30 aar gammel och barnfød paa Sandager,

i Næsoddens Præstegield.

Hans Bentzen och Bent Erichsen, tiener een Mand, ved nafn Gunder

Oppegrd, den eene nemlig Hans er barnfød paa Østre Oppegrd i

Oppegrd Annex, den anden nemlig Bent barnfød i Sverrig ere

begge ofer 16 aar.

Arfve Bentzen och Bent Bentzen, tiener paa Vestre Oppegrd, hos deris

Moder, som er een Enche, barnfødde paa samme gaard, den første

24 aar, den anden 16 aar.

Elling Svendsen, tiener paa Grimoe, udi Oppegaard Annex, barnfød paa

Lillerud i Næsoddens Præstegield, er ofer 25 aar gammel.

Svend Kieldsen, bruger gaarden, med sin Fader, paa Siødal, barnfød

udi Elven, ved Hvidebiørnssaugen, er ved 28 aar gammel men vanfør

i sin eene Arm.

Hans Joensen, tiener paa forbemelte Siødal, barnfød i Braaden, ved Kolle-

vandet, er ofer 16 aar gammel.

Tosten Danielsen tiener paa Østre Grefverud hos een Postbunde,

barnfød i Krogstad sogn, Hans alder er 20 aar.

Oluf Pedersen, tiener paa Vestre Grefverud, barnfød paa

Langstrøm, ved Lie Eyedeeler i Oppegaards Annex, Hans alder er 20

aar.

Michel Svendsen, tiener paa forbemelte Vestre Grefverud, barn-

fød paa Wasbonden i Oppegaard Annex, Hans alder er 16 aar.

Joen Olufsen Opsidderens søn paa forbemelte Vestre Grefverud,

barnfød paa samme gaard, er ved 16 aar gammel.

Harald Toresen, tiener hos sin Fader, paa gaarden Sæter, er barn-

fød paa samme gaard och er ved 18 aar gammel.

Oluf Svendsen, tiener Maren Sl. Brynild Joensen i Griseboe-

stranden, barnfød paa Lillerud, i Næsodden Præstegield, er ved 18

aar gammel.

Amund Olufsen, tiener dersammesteds, barnfød paa Gulbiørn-

rud i Aas Præstegield, Hans alder er 18 aar.

Halfvor Pedersen, tiener sin Fader, paa Kollebonden, barnfød paa

samme gaard, Hans alder er 18 aar.

Anders [blankt felt] tiener Helge Aslachsen, Saug-Mester til Hvide-

biørnssaugen, barnfød i Krogstad sogn, er ved 16 aar gammel.

Jørgen Hansen een Løesgienger, barnfød i Næsoddens Præstegield,

hafver sit tilhold paa een gaard ved nafn Grøstad, er henved

20 aar gammel.

 

Fortegnelse paa det unge Mandskab, som nu findes paa Dra

gungaardene.

 

Oluf Tolffsen, tiener paa een gaard nemlig Hocholt, barnfød

paa Oppegrd i Oppegrds Annex, Hans alder er 28 aar.

Erich Knudsen tienende paa Røer, barnfød paa Sandager i Næsoddens

Præstegield, Hans alder er 26 aar.

Oluf Jensen barnfød i Aas sogn i Kiøen, af alder 20 aar.

Carl Svendsen, barnfød paa Lillerud, i Næsoddens Præstegield, af alder 18 aar.

Anders Tordsen barnfød i Lier sogn, af alder 16 aar.

Knud Povelsen barnfød i Krogstad sogn af alder 17 aar. Disse tiener allesammen

paa Røer udi Næsoddens Præstegield.

Oluf Siwersen, tiener sin Moder i Skochlefaldstranden, som er een Enche,

barnfød dersammesteds Hans alder er 16 aar.

Dette saaledis richtigen at være andtegnet, saa wit mig witterligt

er, bevidner, af Næsoddens Præstegaard, d: 18 May, Anno 1697.

                                                       Christopher Olufsen

 

 

 

Kilde: 1697 Akershus unge mandkiøn (KG-I Akershusiske infanteri regiment 1662-1706).

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net